MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
คณะกรรมการตรวจสอบฯ
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การกำกับดูแลกิจการที่ดี » ระบบธรรมาภิบาลของ กฟน. » คณะกรรมการตรวจสอบฯ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ

บทบาทและหน้าที่

มีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และรายงานทางการบริหาร สอบทานการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้เหมาะสม  และมีประสิทธิผล  รายงานรายการที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์สอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบายที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงกำหนด  และสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมอบหมาย และจัดทำรายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง


ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
AC-Report-2016.pdf
ขนาดไฟล์: 123.76 KB
170 14 มิ.ย. 60
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้