MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
  • MEA
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การกำกับดูแลกิจการที่ดี » คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง

 

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ.pdf
ขนาดไฟล์: 253.63 KB
492 14 ก.ย. 59
แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ.pdf
ขนาดไฟล์: 92.66 KB
320 14 ก.ย. 59
การกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการชุดย่อย.pdf
ขนาดไฟล์: 158.95 KB
324 14 ก.ย. 59
หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์: 487.76 KB
408 14 ก.ย. 59
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน.pdf
ขนาดไฟล์: 27.75 KB
297 14 ก.ย. 59
คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานและประเมินผลงานของผู้ว่าการ.pdf
ขนาดไฟล์: 33.07 KB
303 14 ก.ย. 59
กรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง.pdf
ขนาดไฟล์: 24.35 KB
314 14 ก.ย. 59
การกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง.pdf
ขนาดไฟล์: 1.33 MB
314 7 ต.ค. 59
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้