MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
  • MEA
  • MEA
จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า
หน้าหลัก » ความปลอดภัยทางไฟฟ้า » ข้อมูลสถิติ » จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

ปี บ้าน
อยู่อาศัย
กิจการ
ขนาดเล็ก
กิจการ
ขนาดกลาง
กิจการ
ขนาดใหญ่
กิจการ
เฉพาะอย่าง
ส่วนราชการ
และองค์กรฯ
สูบน้ำเพื่อ
การเกษตร
ไฟ
ชั่วคราว
สถานี
อัดประจุไฟฟ้า
รวม
2545 1,861,339 415,243 19,086 1,183 1,861 9,508 - - - 2,308,220
2546 1,916,757 429,797 19,268 1,335 1,931 9,574 - - - 2,378,662
2547 1,986,747 447,499 19,478 1,411 1,995 9,734 - - - 2,466,864
2548 2,056,473 461,074 19,815 1,456 2,080 9,902 - - - 2,550,800
2549 2,127,323 468,933 19,850 1,554 2,122 10,255 - - - 2,630,037
2550 2,193,529 473,546 19,910 1,600 2,251 10,798 - - - 2,701,634
2551 2,278,072 480,159 19,791 1,660 2,338 11,317 - - - 2,793,337
2552 2,405,286 483,022 19,191 1,776 2,415 11,246 - - - 2,922,936
2553 2,512,598 487,704 19,085 1,883 2,486 11,388 - - - 3,035,144
2554 2,585,233 486,478 19,084 1,968 2,528 11,322 - 9,082 - 3,115,695
2555 2,659,423 487,247 20,931 2,075 2,641 358 - 21,492 - 3,194,167
2556 2,755,418 490,029 21,511 2,130 2,775 316 - 23,203 - 3,295,382
2557 2,848,802 495,811 21,929 2,165 2,875 323 - 23,462 - 3,395,367
2558  2,961,051 509,086 22,167 2,215 2,959 324 - 24,236  - 3,522,038
2559 3,062,576 517,300 22,524 2,324 3,021 330 - 24,647 - 3,632,722
2560 3,149,375 500,229 22,771 2,353 3,089 322 - 25,173 - 3,703,312
2561(มีค.) 3,171,673 502,406 22,824 2,359 3,097 323 - 25,527 17 3,728,226
ปี พ.ศ. 2560
ม.ค. 3,069,268 517,776 22,583 2,286 3,026 331 - 24,659 - 3,639,929
ก.พ. 3,074,389 518,908 22,569 2,285 3,031 326 - 24,819 - 3,646,327
มี.ค. 3,081,596 520,400 22,592 2,294 3,036 325 - 24,783 - 3,655,026
เม.ย. 3,085,780 521,478 22,605 2,305 3,047 325 - 24,923 - 3,660,463
พ.ค. 3,092,447 522,502 22,613 2,303 3,058 323 - 24,955 - 3,668,201
มิ.ย. 3,100,347 517,028 22,637 2,314 3,061 324 - 24,930 - 3,670,641
ก.ค. 3,109,105 509,186 22,635 2,314 3,062 323  - 24,989 - 3,671,524
ส.ค. 3,117,077 495,690 22,649 2,317 3,069 322  - 24,975 - 3,666,099
ก.ย. 3,126,880 497,108 22,725 2,326 3,077 321  - 25,004 - 3,677,441
ต.ค. 3,134,109 498,263 22,728 2,343 3,084 321  - 25,088 - 3,685,936
พ.ย.  3,141,217 499,236 22,771 2,348 3,094  322  - 25,168 - 3,694,153
ธ.ค.  3,149,375 500,229 22,771 2,353 3,089  322  - 25,173  - 3,703,312
รวม  3,149,375 500,229  22,771 2,353 3,089  322  - 25,173 - 3,703,312
ปี พ.ศ. 2561
ม.ค. 3,155,304 501,085 22,769 2,357 3,091 322 - 25,357 7 3,710,290
ก.พ. 3,162,631 501,549 22,780 2,359 3,097 323 - 25,469 10 3,718,218
มี.ค. 3,171,673 502,406 22,824 2,359 3,097 323 - 25,527 17 3,728,226
รวม 3,171,673 502,406 22,824 2,359 3,097 323 - 25,527 17 3,728,226

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต.pdf
ขนาดไฟล์: 110.65 KB
22 25 เม.ย. 61
สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามประเภท.pdf
ขนาดไฟล์: 111.46 KB
14 25 เม.ย. 61
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้