MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
  • MEA
  • MEA
หน่วยจำหน่ายไฟฟ้า
หน้าหลัก » ความปลอดภัยทางไฟฟ้า » ข้อมูลสถิติ » หน่วยจำหน่ายไฟฟ้า

หน่วยจำหน่ายไฟฟ้า

สถิติจำนวนหน่วยจำหน่าย (ล้านหน่วย) แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า


 ปี  บ้านอยู่อาศัย กิจการ
ขนาดเล็ก
กิจการ
ขนาดกลาง
กิจการ
ขนาดใหญ่
กิจการ
เฉพาะอย่าง
ส่วนราชการ
และองค์กรฯ
สูบน้ำ
เพื่อการเกษตร
ไฟ ชั่วคราว   สถานี 
อัดประจุไฟฟ้า 
  หน่วยขาย
ไม่รวม  
ไฟสาธารณะ
ไฟสาธารณะ  หน่วยขาย        รวมไฟสาธารณะ
2548 8,637.37 5,771.96 8,045.11 14,605.93 1,693.78 1,151.71 - -        39,905.86 194.10 40,099.96
2549 9,079.16 6,039.00 8,061.22 15,189.57 1,729.67 1,175.48 - -   41,274.10 208.18 41,482.28
2550 9,230.43 6,150.31 7,959.27 15,484.14 1,773.67 1,214.71 - -   41,812.53 222.88 42,035.41
2551 9,381.42 6,253.09 7,913.50 15,394.02 1,809.30 1,250.78 - -   42,002.11 233.80 42,235.91
2552 9,779.26 6,379.67 7,619.31 14,605.04 1,789.81 1,288.25 - -   41,461.34 271.96 41,733.30
2553 10,713.24 6,829.69 7,684.75 16,325.93 1,802.57 1,357.89 - -   44,714.07 312.71 45,026.78
2554 10,124.80 6,644.43 7,494.56 16,468.94 1,779.70 1,293.24 - 42.08   43,847.75 318.96 44,166.71
2555 11,398.92 7,210.42 8,132.84 17,807.83 1,984.38 1,049.10  - 301.68   47,885.17 325.54 48,210.71
2556 11,420.39 7,386.65 8,638.93 17,679.72 2,001.67      94.76 - 395.77   47,617.90 332.87 47,950.77
2557 11,694.75 7,428.78 8,668.96 17,538.92 2,014.66      96.13 - 414.22   47,856.42 409.81 48,266.23
2558  12,369.40 7,733.33 8,926.38 17,664.25 2,127.91   108.59 - 413.91   49,343.77 438.73 49,782.50
2559 12,998.23 8,010.43 8,742.72 18,452.04 2,154.66   124.79 - 418.84   50,901.71 473.77 51,375.48
2560 13,041.40 7,927.37 8,696.37 18,343.40 2,156.41 131.40 - 404.02   50,700.58 482.32 51,182.91
2561
(มค.-เมย.)
4,114.04 2,519.69 2,787.67 5,940.55 703.46    41.97 - 125.37   16,232.74 159.81 16,392.55
2560
(มค.-เมย.)
4,245.43 2,580.88 2,816.11 5,911.80 705.89     42.02 - 125.40   16,428.52 157.86 16,586.39
ปี พ.ศ. 2560
ม.ค. 939.49 603.42 668.38 1,452.19 164.91 10.01 - 30.20   3,868.59 40.69 3,909.29
ก.พ. 955.10 609.70 668.27 1,387.98 159.29 9.36 - 30.57   3,820.27 36.84 3,857.11
มี.ค. 1,124.22 683.61 793.83 1,637.19 194.10 11.55   - 34.77   4,479.27 40.75 4,520.02
เม.ย. 1,226.62 684.15 685.83 1,434.44 187.59 11.10   - 30.86   4,260.39 39.58 4,299.97
พ.ค. 1,225.10 715.20 777.87 1,619.82 194.14 11.72   - 34.98   4,578.83 40.83 4,619.66
มิ.ย. 1,170.17 699.33 768.06 1,581.14 185.13 11.47   - 35.97   4,451.27 39.64 4,490.91
ก.ค. 1,109.76 671.99 728.44 1,544.78 183.28 11.24   - 35.38   4,284.87 41.00 4,325.87
ส.ค. 1,170.99 704.02 771.98 1,615.24 191.18 12.05  - 36.54   4,502.00 41.06 4,543.06
ก.ย. 1,135.53 688.39 764.53 1,581.41 186.12 11.35  - 36.00   4,403.33 39.79 4,443.12
ต.ค. 1,053.21 645.97 700.57 1,538.79 177.59 11.11  - 34.62   4,161.86 41.13 4,202.99
พ.ย. 1,013.35 632.61 722.02 1,541.04 171.14 10.71  - 33.17   4,124.04 39.83 4,163.87
ธ.ค.    917.86 588.98 647.01 1,409.38 161.94   9.73  - 30.96   3,765.86 41.18 3,807.04
รวม 13,041.40 7,927.37 8,696.59 18,343.40 2,156.41  131.40    - 404.02   50,700.58 482.32 51,182.91
ปี พ.ศ. 2561
ม.ค. 878.76 580.29 680.67 1,484.07 170.08 10.20 - 29.76 - 3,833.83 41.27  3,875.10 
ก.พ. 965.58 605.10 656.61 1,401.06 158.00 9.62 - 31.00 - 3,826.96 37.28 3,864.24
มี.ค. 1,105.50 670.12 777.02 1,630.10 194.80 11.51 - 33.66 - 4,422.71 41.29 4,464.00
เม.ย. 1,164.20 664.18 673.37 1,425.32 180.58 10.64 - 30.95  -* 4,149.24 39.97 4,189.21
รวม 4,114.04 2,519.69 2,787.67 5,940.55 703.46 41.97 - 125.37 - 16,232.74 159.81 16,392.55
หมายเหตุ :  * ค่าไฟฟ้าสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า  ตามประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ 54/2559 และ 46/2560
                      (เดือน เม.ย.61  =  918  kWh)
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้