MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ส่วนลดค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐ ช่วง COVID-19
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » อื่น ๆ เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » ส่วนลดค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐ ช่วง COVID-19

ส่วนลดค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐ ช่วง COVID-19

                                                

 MEA สรุปมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ในช่วงวิกฤต COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
 
1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 3% ในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 เป็นเวลา 3 เดือน (ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท) 
 
2. มติ ครม. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 
    2.1 ให้ใช้ไฟฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน 90 หน่วย ในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 เป็นเวลา 3 เดือน (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1)
    2.2 ขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้า 6 เดือน ในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 เป็นเวลา 3 เดือน (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1)
 
3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 
    3.1 ให้สิทธิ์ใช้ไฟฟรีในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 เป็นเวลา 3 เดือน (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1) 
    3.2 ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าเทียบกับเดือนฐาน ในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 เป็นเวลา 3 เดือน (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.2 และ 1.3) 
 
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างแสดงการคิดส่วนลดค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐ ช่วง COVID-19 ตามไฟล์แนบ   

       

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศ กฟน. ที่ 38_2563.pdf
ขนาดไฟล์: 37.50 KB
21 9 มิ.ย. 63
ประกาศ กฟน. ที่ 43_2563.pdf
ขนาดไฟล์: 65.73 KB
18 9 มิ.ย. 63
ประกาศ กฟน. ที่ 34_2563.pdf
ขนาดไฟล์: 184.44 KB
16 9 มิ.ย. 63
ตัวอย่างแสดงการคิดส่วนลดค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐ ช่วง COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์: 504.00 KB
26 9 มิ.ย. 63