MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » อื่น ๆ เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak

วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak

วันหยุดราชการปกติที่คิดค่าไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา Off Peak สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าอัตรา TOU

ลำดับ วันหยุด / ปี พ.ศ.      2560 2561      2562    
1 วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 1 มกราคม 1 มกราคม
2 วันมาฆบูชา 11 กุมภาพันธ์ 1 มีนาคม 19 กุมภาพันธ์
3 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 6 เมษายน 6 เมษายน
4 วันสงกรานต์ 13 เมษายน 13 เมษายน 13 เมษายน
5 วันสงกรานต์ 14 เมษายน 14 เมษายน 14 เมษายน
6 วันสงกรานต์ 15 เมษายน 15 เมษายน 15 เมษายน
7 วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 1 พฤษภาคม 1 พฤษภาคม
8 วันฉัตรมงคล *
5 พฤษภาคม
- 4 พฤษภาคม
9 วันวิสาขบูชา 10 พฤษภาคม 29 พฤษภาคม 18 พฤษภาคม
10 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  - - 3 มิถุนายน
11 วันอาสาฬหบูชา 8 กรกฎาคม 27 กรกฎาคม 16 กรกฎาคม
12 วันเข้าพรรษา 9 กรกฎาคม 28 กรกฎาคม 17 กรกฎาคม
13 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
* 28 กรกฏาคม 28 กรกฏาคม
14 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม 12 สิงหาคม 12 สิงหาคม
15 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    * 13 ตุลาคม 13 ตุลาคม
16 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 23 ตุลาคม 23 ตุลาคม
17 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 5 ธันวาคม 5 ธันวาคม
18 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 10 ธันวาคม 10 ธันวาคม
19 วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุ   *     ตามประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ 22/2560 เรื่องการกำหนดวัน On Peak และวัน Off Peak  กำหนดวัน Off Peak   สำหรับอัตราตามช่วงเวลาของการใช้
                        (Time of Use Tariff : TOU Tariff)     กรณีกำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
                      

จัดทำเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562             

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศวัน On Peak และ Off Peak _2560.pdf
ขนาดไฟล์: 53.67 KB
1,407 4 พ.ค. 60
ประกาศวันหยุด_3 มิ.ย.pdf
ขนาดไฟล์: 38.38 KB
211 27 พ.ค. 62