MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » อื่น ๆ เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak

วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak

วันหยุดราชการปกติที่คิดค่าไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา Off Peak สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าอัตรา TOU

ลำดับ วันหยุด / ปี พ.ศ.      2563
1 วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม
2 วันมาฆบูชา 8 กุมภาพันธ์
3 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน
4 วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม
5 วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม
6 วันวิสาขบูชา 6 พฤษภาคม
7 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน
8 วันอาสาฬหบูชา 5 กรกฎาคม
9 วันเข้าพรรษา 6 กรกฎาคม
10 วันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563  27 กรกฎาคม
11 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฏาคม
12 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม
13 วันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563  4 กันยายน
14 วันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563  7 กันยายน
15 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    13 ตุลาคม
16 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
17 วันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 19 พฤศจิกายน
18 วันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 20 พฤศจิกายน
19 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม
20 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม
21 วันสิ้นปี 31 ธันวาคม

 หมายเหตุ  :  1)  จัดทำเมื่อวันที่  20  มีนาคม  2563
                   2)  คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันหยุดตามเทศกาลสงกรานต์  วันที่ 13 - 15 เมษายน 2563  ออกไปก่อน  
                        เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
                   3)  คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563  มีมติให้การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ปฏิบัติตามมติ ครม.  โดยให้การคิดค่าไฟฟ้า
                        สำหรับวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563 เป็นวันทำการปกติ ซึ่งมีช่วงเวลา On Peak ตามข้อกำหนดอัตรา Time of Use (TOU) 
                   4) คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอกำหนดให้  วันที่ 27 กรกฎาคม 2563
                       เป็นวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
                   5) คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 มีมติกำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563  เป็นวันหยุดราชการ
                       เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 
                   6) คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 25630
                       ต่อมา คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  มีมติให้กรณีวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 
                       ถือเป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี จึงเป็นช่วงเวลา Off-peak ตามข้อกำหนดอัตรา Time of Use (TOU) และ กรณีการเลื่อนวันหยุดชดเชยจากวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
                       เป็นวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ถือเป็นช่วงเวลา Peak ตามข้อกำหนดอัตรา Time of Use (TOU) 

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศวันหยุด_3 มิ.ย.pdf
ขนาดไฟล์: 38.38 KB
585 27 พ.ค. 62
ประกาศ กฟน. 31-2563_13-15เมย.63 เป็น On Peak.pdf
ขนาดไฟล์: 43.99 KB
240 27 มี.ค. 63
ประกาศ กฟน. ที่ 65_2563.pdf
ขนาดไฟล์: 79.97 KB
92 24 ก.ค. 63
ประกาศ กฟน. 73-2563_4&7 กย.63 เป็น Off Peak.pdf
ขนาดไฟล์: 68.43 KB
104 28 ส.ค. 63
วันหยุด Off Peak ปี 63.pdf
ขนาดไฟล์: 124.27 KB
53 13 พ.ย. 63
ประกาศที่ 88-63 วัน Off Peak (19-20 พย. 63).pdf
ขนาดไฟล์: 103.10 KB
26 18 พ.ย. 63