MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » อื่น ๆ เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak

วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak

วันหยุดราชการปกติที่คิดค่าไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา Off Peak สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าอัตรา TOU

ลำดับ วันหยุด / ปี พ.ศ.      2560 2561      2562    
1 วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 1 มกราคม 1 มกราคม
2 วันมาฆบูชา 11 กุมภาพันธ์ 1 มีนาคม 19 กุมภาพันธ์
3 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 6 เมษายน 6 เมษายน
4 วันสงกรานต์ 13 เมษายน 13 เมษายน 13 เมษายน
514 วันสงกรานต์ 14 เมษายน 14 เมษายน 14 เมษายน
6 วันสงกรานต์ 15 เมษายน 15 เมษายน 15 เมษายน
7 วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 1 พฤษภาคม 1 พฤษภาคม
8 วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม ** **
9 วันวิสาขบูชา 10 พฤษภาคม 29 พฤษภาคม 18 พฤษภาคม
10 วันอาสาฬหบูชา 8 กรกฎาคม 27 กรกฎาคม 16 กรกฎาคม
11 วันเข้าพรรษา 9 กรกฎาคม 28 กรกฎาคม 17 กรกฎาคม
12 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  * 28 กรกฎาคม 28 กรกฎาคม
13 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 12 สิงหาคม 12 สิงหาคม
14 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร * 13 ตุลาคม 13 ตุลาคม
15 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 23 ตุลาคม 23 ตุลาคม
16 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-
บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 5 ธันวาคม 5 ธันวาคม
17 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 10 ธันวาคม 10 ธันวาคม
18 วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุ  *     กำหนดวัน Off Peak  ตามประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ 22/2560
              **   วันฉัตรมงคลจะกำหนดเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติ

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศวัน On Peak และ Off Peak _2560.pdf
ขนาดไฟล์: 53.67 KB
1,217 4 พ.ค. 60