MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่
MP3-8971-AGZ เลขที่โครงการในระบบ e-Gp 62117143699
ประกาศเลขที่
MP3-8971-AGZ เลขที่โครงการในระบบ e-Gp 62117143699
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
600 V Current Transformer 200/5 A (Window Type) จำนวน 6,500 ชุด
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท ทริปเปิ้ล ที เอ็นเท็ค จำกัด
ราคารวมที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
12,171,250.00 บาท
ราคารวมที่ตกลงซื้อ / จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
12,080,835.00 บาท
ประกาศ ณ. วันที่
12 มี.ค. 63
แนบเอกสารประกาศ
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก
คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
สรุปสาระสาคัญของสัญญา / ใบสั่ง
MP3-8971-AGE