MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเลขที่
MA3-7527-WSZ
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ ชื่อขนาด 25 (1นิ้ว) ชั้นคุณภาพที่ 1 ยาวท่อนละ 4 เมตร จำนวน 5,000 ท่อน
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา
บจก. อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย
ราคารวมที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
288,579.00 บาท
ราคารวมที่ตกลงซื้อ / จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
288,579.00 บาท
ประกาศ ณ. วันที่
26 ก.พ. 63
แนบเอกสารประกาศ
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
สรุปสาระสาคัญของสัญญา / ใบสั่ง
MA3-7527-WSP