MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่
MP3-8966-EGZ เลขโครงการ e-gp 62077321704
ประกาศเลขที่
MP3-8966-EGZ เลขโครงการ e-gp 62077321704
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
จ้างทำสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพอลิเอทิลีนทนสภาพอากาศ ขนาดพิ้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 185 ตรมม. จำนวน 620,000 เมตร
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด
ราคารวมที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
16,585,000.00 บาท
ราคารวมที่ตกลงซื้อ / จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
16,253,300.00 บาท
ประกาศ ณ. วันที่
25 ต.ค. 62
แนบเอกสารประกาศ
-
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
สรุปสาระสาคัญของสัญญา / ใบสั่ง
MP3-8966-EGA