MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่
MA3-8526-WGX เลขที่โครงการระบบ e-GP : 62057363503
ประกาศเลขที่
MA3-8526-WGX เลขที่โครงการระบบ e-GP : 62057363503
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
Alley arm brace 2.1 m
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท อีร่า จำกัด
ราคารวมที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1,141,315.50 บาท
ราคารวมที่ตกลงซื้อ / จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1,141,315.50 บาท
ประกาศ ณ. วันที่
13 ก.ย. 62
แนบเอกสารประกาศ
-
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
สรุปสาระสาคัญของสัญญา / ใบสั่ง
MA3-8526-WGA