MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนประกาศ (20591 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
130302705
งานทาสีเสา Mono Pole 230 kV สายส่ง STB - TTT801 เสาชนิด Mono Pole ขนาด 34.66 เมตร ที่เสาเบอร์ 20, 21 ถนนพระราม 2 (ขาออก) จำนวน 2 ต้น
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ แอนด์ ทรานสมิสชั่นไลน์ จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 ส.ค. 63
130302698
งานทาสีเสา Mono Pole 230 kV สายส่ง STB - TTT801 เสาชนิด Mono Pole ขนาด 34.66 เมตร ที่เสา #6, #17 ถนนพระราม 2 (ขาออก) จำนวน 2 ต้น
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ตันติสุขเจริญ จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 ส.ค. 63
130302709
งานทาสีเสา Mono Pole 230 kV สายส่ง STB - TTT801 เสาชนิด Mono Pole ขนาด 34.66 เมตร ที่เสาเบอร์ 36, 37 ถนนพระราม 2 (ขาออก) จำนวน 2 ต้น
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานา เมนเทนแนซ์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 ส.ค. 63
บ.ฟขป 21/0091/2563
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 ก.ย. 63
130288518
งานทาสีเบอร์เสาในสายส่ง BOT695, BOT795, SKT691, STT698, TTT691, TTT693, TTT695, TTT795 จำนวน 735 ต้น
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ตันติสุขเจริญ จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 มี.ค. 63
บ.ฟขร.10/0290/2563 ลงวันที่ 18 ก.ย. 2563
น้ำดื่ม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส เอ็น เอ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 ก.ย. 63
บ.ฟขร.32/4254/2563
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 120001979121
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายประภัสสร ชยุติรัตน์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 ก.ย. 63
บ.ฟขร.32/4230/2563
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 120001975509
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ กนกกาญจน์และสายัณห์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 ก.ย. 63
บ.ฟขป.32/0523/2563
จัดซื้อ SMART SNAKE GUARD
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ่นส่วน สมาร์ทเลเบิลแอนด์ซัพพราย
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 ก.ย. 63
บ.ฟขร.32/4285/2563
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 320000121524
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายประภัสสร ชยุติรัตน์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 ก.ย. 63
บ.ฟขร.32/4276/2563
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 120002011395
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายสมชาย นัคราโรจน์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 ก.ย. 63
บ.ฟขร.32/4279/2563
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 120001996086
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางปรียาภัทร ชยุติรัตน์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 ก.ย. 63
  • 20,591รายการ