MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนประกาศ (12483 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
บ.ฟขท.32/917/2562
จัดจ้างตัดแต่งกิ่งไม้
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายสมควร จาดเปรม
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 15 ก.ค. 62
บ.ฟขท.32/916/2562
จัดจ้างตัดแต่งกิ่งไม้
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายสมควร จาดเปรม
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 15 ก.ค. 62
บ.กบภ.080(บอ.1)/2562
จ้างพิมพ์ Brochure การแข่งขันทักษะช่างฯ ประจำปี 2562
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 ก.ย. 62
บ.ฟขป.20/00124/2562
ซื้อตรายาง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านหลวิชัยตรายาง
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 5 ก.ย. 62
บ.ฟขร.32/5093/62
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 300001567665
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญกนกกาญจน์และสายัณห์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 ก.ย. 62
บจ.ฟขป.32/0601/2562
ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ทีดีดับเบิ้ลดี ซัพพลาย
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 24 ก.ย. 62
บจ.ฟขป.32/0599/2562
ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ทีดีดับเบิ้ลดี ซัพพลาย
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 20 ก.ย. 62
บจ.ฟขป.32/00591/2562
ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ทีดีดับเบิ้ลดี ซัพพลาย
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 ก.ย. 62
MP3-8942-FGX เลขโครงการ e-gp 62067145360
Universal fuse link, type K, rating 6 amperes จำนวน 16000 เส้น
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 ก.ย. 62
บ.ฟขข.21/177.1/2562 ลว. 10 กันยายน 2562
จัดทำโรเนียว กระดาษขนาด A4
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน ซี.พี. เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 10 ก.ย. 62
บ.ฟขป.32/0581/2562
งานเปลี่ยนสวิตซ์ใบมีเป็น LBS
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส.พี.ดับบลิว.สตรีทไลท์ จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 11 ก.ย. 62
ฝกส.109/2562
งานวางสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 115 kV Circuit No.ONT-792 เพื่อจ่ายไฟสถานีย่อยประเวศ (วงจรที่ 2) ตามข้อโครงการ 11.2.20.90 ณ บริเวณสถานีย่อยประเวศ, ถนนหมายเลข 3902 (คู่ขนานทางหลวงหมายเลข 9), ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีบีวาย เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 17 ก.ย. 62
  • 12,483รายการ