MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (3182 รายการ)

ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง
จำนวนเงินงบประมาณ
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2564
MEA Smart Management ระยะที่ 2 11,449,000.00 บาท
9 / 2564
2564
การจัดจ้างเหมาบริการงานรับ-ส่งเอกสาร ประจำปี 2564 (1 เมษายน 2564-30 มิถุนายน 2564) 3,898,179.51 บาท
3 / 2564
2564
การจัดจ้างเหมาบริการงานคนงานพัสดุ ประจำปี 2564 (1 เมษายน 2564-30 มิถุนายน 2564) 4,406,625.41 บาท
3 / 2564
2564
จ้างเหมาทําความสะอาดสถานีไฟฟ้าและสวิตชิ่งยูนิต ประจำปี 2565 9,509,515.00 บาท
5 / 2564
2564
ประชาสัมพันธ์ Line Business ของ MEA โดยใช้เครื่องมือ Mission Sticker 3,500,000.00 บาท
3 / 2564
2564
จ้างทำ HV GIS และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ สำหรับสถานีย่อยมไหสวรรย์ 79,040,900.00 บาท
6 / 2564
2564
จ้างทำส่วนต่อขยาย HV GIS (Cable Compartment) พร้อมติตตั้ง สำหรับสถานีต้นทางชิดลม 53,635,890.00 บาท
7 / 2564
2564
จ้างก่อสร้างสถานีต้นทางลาดพร้าว 734,733,690.00 บาท
1 / 2564
2564
จ้างก่อสร้างสถานีย่อยพุทธมณฑล 560,252,000.00 บาท
7 / 2564
2564
จ้างก่อสร้างสถานีย่อยคลองขุดใหม่ 571,695,650.00 บาท
8 / 2564
2564
จ้างก่อสร้างสถานีย่อยวัดเลียบ 235,869,730.00 บาท
8 / 2564
2564
ทดแทนระบบระบบ Security เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้านสำนักงาน 139,100,000.00 บาท
12 / 2564
  • 3,182รายการ