MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศราคากลาง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง

จำนวนประกาศ (2010 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง
ราคากลาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.ฝจย.00262/2563 ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 22 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,573,698.82 THB
TP3-4611-WGZ จัดซื้อระบบจัดการการกำกับดูแลข้อมูล 53,232,500.00 THB
AP63-1-020-TLX จ้างจัดทำต้นแบบการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ Smart Metro Grid จำนวน 1 ระบบ 9,920,552.00 THB
AP63-1-019-TGX จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง (www.mea.or.th) (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวน 1 ระบบ 5,310,470.00 THB
AP63-1-018-TGX จ้างพัฒนาระบบ Internal Service Application จำนวน 1 ระบบ 5,963,588.00 THB
AP63-1-016-WGX เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบในระบบข้อมูลข่าวสาร จำนวน 1 ระบบ 5,317,900.00 THB
MA63-1-022-TSX จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสถานีไฟฟ้า (ICT สำหรับสถานีไฟฟ้า) ระยะที่ 1 แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 ระบบ ใช้สิทธิ์ที่สงวนปีที่ 3 1,063,152.00 THB
บ.กคป. 163/2563 จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ห้องระบบสื่อสารที่ทำการไฟฟ้าเขต (Communication System Room) 100,926,680.00 THB
ID3-1604-TSE จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การไฟฟ้านครหลวง (Email Security Gateway) จำนวน 1 ระบบ แบบรวมอะไหล่ ปีที่ 3 525,370.00 THB
ID3-4636-WLZ ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ ห้องศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ชั้น 5 อาคารศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าแจ้งวัฒนะ ฝคฟ. โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 ระบบ 492,766.03 THB
ID3-4633-WLZ ระบบถ่ายทอดเสียงตามสาย อาคารที่ทำการใหม่ การไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี จำนวน 1 ระบบ 3,118,799.62 THB
TP3-4602-WGZ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์คุณภาพสูง สำหรับงานรับชำระ และ One Stop Service 9,999,985.67 THB
  • 2,010รายการ