MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (1560 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
MP 049/2562
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน แบบเหล็กรูปรางน้ำ (Channel Steel) ขนาด 100x50x5 mm. ยาว 6 m.
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 24 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 มิ.ย. 62
MP1-8992-ACX
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการพระราม 4
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 23 พ.ค. 62 - 21 มิ.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 มิ.ย. 62
MP2-8971-RGZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP:62047135473
ซื้อ 24 kV Current Transformer, indoor type, dual ratio 100-250/5A (code 6120-626-79030) จำนวน 120 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 23 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 มิ.ย. 62
MA2-7516-WGZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP:62017043824
ซื้อ High-pressure Mercury vapour lamp 80 W (code 6240-426-08200) จำนวน 35,000 หลอด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 23 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 31 พ.ค. 62
MA2-7571-WGZ เลขที่โครงการ 62057191947
ซื้อ PVC Insulated Copper Conductor, MEAType A ชนิดแกนเดี่ยว ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1 x 150 ตารางมิลลิเมตร (code 6145-201-15000) จำนวน 5,000 เมตร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 23 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 31 พ.ค. 62
MA2-7531-WGZ เลขที่โครงการระบบ e-gp : 62037541046
จัดซื้อ LED Luminare class P type P60 (code 6210-450-06000) จำนวน 3,000 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 23 พ.ค. 62 - 11 มิ.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 12 มิ.ย. 62
MD3-5040-TGZ
จ้างทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง สามเสน ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคา 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 23 พ.ค. 62 - 7 มิ.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 10 มิ.ย. 62
MA2-8665-WGX เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62057106722
แหวนเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบน (Square flat washer) ขนาดความกว้าง 4 นิ้ว หนา 3/8 นิ้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/8 นิ้ว สำหรับใช้กับ bolt ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว จำนวน 150,000 อัน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 23 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 มิ.ย. 62
MP2-8971-QGZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP:62047134335
ซื้อ 24 kV Current Transformer, indoor type, dual ratio 25-50/5A (code 6120-626-75100) จำนวน 100 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 22 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 พ.ค. 62
ฝคฟ./กผร.๐๑/๒๕๖๒
จ้างบำรุงรักษาแบบรวมอะไหล่ ระบบงานผังระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ ( Smart diagram ) พร้อม Software
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 21 พ.ค. 62 - 7 มิ.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 10 มิ.ย. 62
MP1-8970-FGX เลขที่โครงการในระบบ e-GP: 61087105117
จัดซื้อ 24 kV 16 kA RING MAIN UNIT 2 IN 1 CIRCUIT BREAKER (400 A ) with DMS จำนวน 19 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 24 พ.ค. 62 - 12 มิ.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 มิ.ย. 62
PM2-4500-WGZ
อุปกรณ์หาเคเบิ้ลชำรุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 21 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 พ.ค. 62
  • 1,560รายการ