MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (1755 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
MP2-8996-ABX
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการถนนอังรีดูนังต์
วันที่ขายแบบ : 19 ก.ค. 62 - 20 ส.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 21 ส.ค. 62
MP3-8962-CGZ เลขโครงการ e-gp: 62077094309
จ้างทำสาย Fire resistance control cable 10 แกน ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 ตร.มม.จาก Electrolytic Copper Cathode จำนวน 8,500 เมตร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 19 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 31 ก.ค. 62
MA3-8520-WHZ เลขโครงการ e-gp 62077108540
Guy guard 8 FT. (HALF ROUND TYPE) จำนวน 1,000 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 19 ก.ค. 62 - 13 ส.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 14 ส.ค. 62
AC3-0151-TGZ เลขที่โครงการในระบบ e-gp : 62067525748
จ้างบริการจัดเก็บรักษาเอกสารและบริหารเอกสาร จำนวนประมาณ 8,000 กล่อง ระยะเวลาการจ้าง 36 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 18 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 ก.ค. 62
ฝกส.225/2561
งานก่อสร้างงานปรับปรุง สถานีย่อยสี่พระยา ตามโครงการข้อ 12.1.77.1.2
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 18 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 ก.ค. 62
MA2-8689-WGX เลขโครงการ e-gp 62067473363
Compression tap copper connector for 25-35 sq.mm 25,000 อัน
วันที่ขายแบบ : 18 ก.ค. 62 - 9 ส.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 ส.ค. 62
MP2-8945-AGX เลขโครงการ e-gp 61127183320
Surge Arrester 21 kV 5 kA จำนวน 11,100 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 18 ก.ค. 62 - 6 ส.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 ส.ค. 62
PM2-4514-WGZ เลขที่โหครงการ 62057224912
เครื่องทดสอบกรดในน้ำมันหม้อแปลง จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 18 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 ก.ค. 62
MP 127/62
Rubber Gloves 26.5 kV Size 10.5
วันที่ขายแบบ : 18 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 ก.ค. 62
MP 126/62
Rubber Gloves 26.5 kV Size 10
วันที่ขายแบบ : 18 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 ก.ค. 62
MP 125/62
Rubber Gloves 26.5 kV Size 9.5
วันที่ขายแบบ : 18 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 ก.ค. 62
MP 124/62
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ แบบเหล็กรูปรางน้ำ 100X50X5 mm.X6 m.
วันที่ขายแบบ : 18 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 ก.ค. 62
  • 1,755รายการ