MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (2912 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
MA4-7503-WHZ เลขที่โครงการ 63117239337
จัดซื้อ CANVAS WORKING GLOVES (Code 8415-718-00500) จำนวน 14,080 คู่
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 2 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 14 ธ.ค. 63
บ.กบร.จว.(จ)172/2563
คอนกรีตผสมเสร็จชนิดผสมกับที่ประเภทปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 1000 ลบ.ม. สำหรับใช้งานที่หน่วยงานก่อสร้างต่างๆของ ฝ่ายก่อสร้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 2 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 14 ธ.ค. 63
MP 145/63
เหล็กรูปพรรณ เหล็กรางน้ำ 100x50x5 mm. x 6 m.
วันที่ขายแบบ : 2 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 14 ธ.ค. 63
MP4-8950-CBX เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63117055638
Terminator kit outdoor type for 12/20 kV 240 sq.mm จำนวน 350 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 1 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 15 ธ.ค. 63
MA4-8531-WGZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63117086653
COVERED TIE WIRE, SOLID ALUMINIUM 16 SQ.MM. จำนวน 660,000 เมตร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 1 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ธ.ค. 63
ฝทภ.วจ.059/2563
งานจ้างก่อสร้างปรับปรุง (อาคารที่พัก สถานีย่อยราษฎร์บูรณะ) ฝคฟ.
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 30 พ.ย. 63 - 8 ธ.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 ธ.ค. 63
MD4-4205-WHZ เลขที่โครงการ 63117032910
ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 30 พ.ย. 63 - 7 ธ.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ธ.ค. 63
MP4-8952-BBX เลขที่โครงการ e-GP : 63107117565
Full tension sleeve for 35 sq.mm aluminum conductor
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 27 พ.ย. 63 - 8 ธ.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 ธ.ค. 63
ID3-4605-WGZ
จัดซื้ออุปกรณ์ห้องระบบสื่อสารที่ทำการไฟฟ้าเขต (Communication System Room) (อาคาร 9 ชั้น 4 วัดเลียบ)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 24 พ.ย. 63 - 14 ธ.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 15 ธ.ค. 63
LR4-3307-VGX เลขที่โครงการในระบบ e-GP 63107106549
ซื้อ ทรายหยาบ จำนวน 22,200 ลูกบาศก์เมตร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 1 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ธ.ค. 63
ฝทภ.วจ.060/2563
งานจ้างเหมาบริการควบคุมดูแล ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย กฟน. จำนวน 11 แห่ง (ฟขส. ฟขธ. ฟขท. ฟขว. ฟขข. อาคารที่ทำการ และอาคารไอที ฟขร. ฟขน. ฟขอ. ฝกพ. และอาคารสงเคราะห์ กฟน. (บางกระบือ)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
วันที่ขายแบบ : 26 พ.ย. 63 - 3 ธ.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 ธ.ค. 63
LR4-3306-VGX เลขที่โครงการในระบบ e-GP 63107092652
ซื้อ หินหนึ่ง จำนวน 27,000 ลูกบาศก์เมตร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 1 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ธ.ค. 63
  • 2,912รายการ