MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศรับฟังความคิดเห็น

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศรับฟังความคิดเห็น

ประกาศรับฟังความคิดเห็น

จำนวนประกาศ (1346 รายการ)

วันที่ประกาศ
ประกาศเลขที่ / ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วันสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น
วงเงินงบประมาณ
2 ธ.ค. 63
ฝกส.217/2563
งานจัดทำแผงกั้นคอกหม้อแปลง ตามโครงการข้อ 12.1.77.1.4 ณ สถานีย่อยสวนหลวง
7 ธ.ค. 63
2,222,836.40 THB
2 ธ.ค. 63
MA4-8524-WGZ
ซื้อ Plastic Barrier for Disconnecting Switch (Code 5925-389-60800) จำนวน 25,000 ชุด
7 ธ.ค. 63
5,432,657.50 THB
2 ธ.ค. 63
63117166385
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งตู้แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับใช้งานที่ ห้องไฟฟ้า MC1 และ MC2 พื้นที่วังสวนกุหลาบ (บพ.5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ธ.ค. 63
19,954,020.19 THB
1 ธ.ค. 63
TP3-4617-WGZ
การจัดซื้อระบบควบคุมระบบจำหน่ายระยะไกลระยะที่ 1
4 ธ.ค. 63
21,400,000.00 THB
27 พ.ย. 63
MP3-8993-ABX
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ถนนเพชรบุรี
4 ธ.ค. 63
535,000,000.00 THB
26 พ.ย. 63
PM2-0250-WGX ครั้งที่ 2
Battery Nickel Cadmium ขนาดไม่ต่่ากว่า 300 Ah 93 Cell (จ่านวน 15 ชุด) และ 600 Ah 93 Cell (จ่านวน 2 ชุด) จ่านวน 2 รายการ
1 ธ.ค. 63
21,400,000.00 THB
26 พ.ย. 63
63117320434
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งงานปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า ระยะที่ 1 สำหรับใช้งานที่ อาคาร 11 ฟขล. (งบ.3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ธ.ค. 63
2,981,045.68 THB
25 พ.ย. 63
LR4-3317-VGX เลขที่โครงการในระบบ e-GP 63117243755
ซื้อ กราวด์เแพด จำนวน 300,000 ชุด
30 พ.ย. 63
5,700,000.00 THB
26 พ.ย. 63
63107268947
ประกวดราคาซื้อตู้แผงสวิตช์และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 LOT สำหรับใช้งานที่ ห้องไฟฟ้า MC1 และ MC2 ภายในพื้นที่เวทีใหม่สวนอัมพร (บพ.5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ธ.ค. 63
16,000,000.00 THB
23 พ.ย. 63
MP4-8950-CBX
Terminator kit outdoor type for 12/20 kV 240 sq.mm
26 พ.ย. 63
690,514.34 THB
18 พ.ย. 63
AP63-3-025-WGX
จัดซื้ออุปกรณ์สำรวจด้วยระบบดาวเทียมกำหนดตำแหน่ง GNSS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสำรวจและปรับปรุงข้อมูล GIS จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
25 พ.ย. 63
8,000,000.00 THB
17 พ.ย. 63
MA4-8531-WGZ
ซื้อCOVERED TIE WIRE, SOLID ALUMINIUM 16 SQ.MM (6145-216-00400) จำนวน 660,000 เมตร
24 พ.ย. 63
14,215,806.00 THB
  • 1,346รายการ