MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศรับฟังความคิดเห็น

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศรับฟังความคิดเห็น

ประกาศรับฟังความคิดเห็น

จำนวนประกาศ (771 รายการ)

วันที่ประกาศ
ประกาศเลขที่ / ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วันสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น
วงเงินงบประมาณ
22 ส.ค. 62
ID2-4681-WGZ
จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (Corporate Network) ฟขต.
27 ส.ค. 62
53,500,000.00 THB
22 ส.ค. 62
RD2-0022-WGX
งานจ้างทำระบบ Energy Storage System Pilot Project สำหรับสถานีย่อยปทุมวัน จำนวน 1 ระบบ ตามรหัสจัดหาเลขที่ RD2-0022-WGX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ส.ค. 62
85,600,000.00 THB
22 ส.ค. 62
ฝกส.076/2562
งานวางสายป้อนไฟฟ้าใต้ดิน 24 kV ของสถานีย่อยบางมด ตามข้อโครงการ 12.3.01 ณ ถนนพระราม 2
27 ส.ค. 62
2,000,000.00 THB
22 ส.ค. 62
IS1-4603-WGZ
Data Loss Prevention (DLP)
27 ส.ค. 62
30,000,000.00 THB
22 ส.ค. 62
ฝบค.ค.1/2562
งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการส่วนต่อขยายของสถานีย่อยบางปลา บริเวณถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ถนนเทพารักษ์ และซอยบางปลา 2 (ถนนธนสิทธิ์)
27 ส.ค. 62
64,810,970.00 THB
22 ส.ค. 62
ฝบค.ค.5/2562
งานก่อสร้างบ่อพัก และท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการก่อสร้างสายป้อนของสถานีย่อยบางซ่อน บริเวณถนนประชาราษฎร์ สาย 1
27 ส.ค. 62
154,080,000.00 THB
22 ส.ค. 62
MP1-8990-ADX
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็น มหานครแห่งอาเซียน โครงการพื้นที่ชั้นใน ถนนหลังสวน สารสิน และถนนวิทยุ
28 ส.ค. 62
759,700,000.00 THB
22 ส.ค. 62
MP2-8971-EGZ
24 kV Current Transformer 25/5 A (Outdoor) จำนวน 350 ชุด
27 ส.ค. 62
7,460,414.50 THB
22 ส.ค. 62
MP3-8940-AGZ
SPOOL INSULATOR CLASS 53-2 FOR 600V จำนวน 155,000 ลูก
27 ส.ค. 62
5,108,180.00 THB
20 ส.ค. 62
AP62-1-013-LGX
จ้างจัดทำระบบบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และขนส่ง ระยะที่ 1 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ส.ค. 62
5,885,000.00 THB
20 ส.ค. 62
บ.ฝจย.(จว.) 223/2562
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผูว่าการ จำนวน 1 คัน ปีงบประมาณ 2562
23 ส.ค. 62
5,457,000.00 THB
16 ส.ค. 62
EC2-0150-WGZ
ซื้อเสาสายส่งไฟฟ้า 115 kV ขนาดต่างๆ สำหรับใช้งานบริเวณถนนประชาชื่น ถนนรัชดาภิเษก และถนนวงศ์สว่าง จำนวน 3 รายการ
21 ส.ค. 62
40,000,000.00 THB
  • 771รายการ