MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

จำนวนประกาศ (2221 รายการ)

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างงานรื้อย้ายติดตัั้งสายเคเบิล Optical Fiber Cable (MEA Communication) บริเวณ ถนนพระราม 4 (ปากซอยอรรถกระวี 3 - แยกกล้วยน้ำไท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างงานรื้อย้ายติดตัั้งสายเคเบิล Optical Fiber Cable (MEA Communication) บริเวณ ถนนพระราม 4 (ปากซอยอรรถกระวี 3 - แยกกล้วยน้ำไท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 14 มี.ค. 61
จ้างงานรื้อย้ายติดตัั้งสายเคเบิล Optical Fiber Cable (MEA Communication) บริเวณ ถนนร่มเกล้า (แสงทองโฮมมาร์ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างงานรื้อย้ายติดตัั้งสายเคเบิล Optical Fiber Cable (MEA Communication) บริเวณ ถนนร่มเกล้า (แสงทองโฮมมาร์ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 14 มี.ค. 61
จ้างงานรื้อย้ายติดตัั้งสายเคเบิล Optical Fiber Cable (MEA Communication) บริเวณ ถนนรัชดาภิเษก (OFDF แยกอโศก 01 - ปากซอยอรรถกระวี 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างงานรื้อย้ายติดตัั้งสายเคเบิล Optical Fiber Cable (MEA Communication) บริเวณ ถนนรัชดาภิเษก (OFDF แยกอโศก 01 - ปากซอยอรรถกระวี 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 14 มี.ค. 61
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง ADSS Optical Fiber Cable (MEA Communication) บริเวณ ถนนร่มเกล้า (ตรงข้ามซอยร่มเกล้า 22/1)
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง ADSS Optical Fiber Cable (MEA Communication) บริเวณ ถนนร่มเกล้า (ตรงข้ามซอยร่มเกล้า 22/1)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 14 มี.ค. 61
130230922
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 3,207 รีม และขนาด A3 จำนวน 486 รีม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 มี.ค. 61
FM0-4511-WLE
จัดซื้อชุดเติมน้ำมันหล่อลื่นและชุดอัดจารบีชนิดใช้ลม พร้อมติดตั้งบนรถ Oiler Truck จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
หจก. ปิโตร พลัส วัน แอนด์ เซอร์วิส
ประกาศ ณ. วันที่ : 26 ก.พ. 61
ใบ PO เลขที่ 130227611
โปรแกรม Acobat Pro 2017 หรือเวอร์ชั่นล่าสุด จำนวน 15 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรนนิ่ง จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 30 ม.ค. 61
บ.ผสท.020/2561
จ้างที่ปรึกษาให้คำปรึกษาและดำเนินการเพื่อจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืน GRI
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สถาบันไทยพัฒน์
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 มี.ค. 61
130230812
เช่าอุปกรณ์ 115kV CVT จำนวน 9 ชุด ที่ สถานีไฟฟ้าย่อยบางปู (ซอย 1B)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กฟผ.
ประกาศ ณ. วันที่ : 8 มี.ค. 61
ฝกส.245/2560 (วฉ.)
งานติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและช่วยกองงาน สำหรับงานก่อสร้างสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง (ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี สยาม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
ประกาศ ณ. วันที่ : 7 มี.ค. 61
MA61-1-005-TSE
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการข้อมูลงานบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธาราณะ จำนวน 1 ระบบ สงวนสิทธิ์ปีที่ 1
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท จีโอไนน์ซอฟต์แวร์ จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 20 ก.พ. 61
MA61-1-004-TSE
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้าน BCM จำนวน 1 ระบบ สงวนสิทธิ์ปีที่ 1
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 ก.พ. 61
  • 2,221รายการ