MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

จำนวนประกาศ (1751 รายการ)

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
MA0-8676-WLP
Machine bolt ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว จำนวน 6,000 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บจก. อีร่า
ประกาศ ณ. วันที่ : 12 ธ.ค. 60
MC1-0260-TLE
จ้างเหมาพนักงานบริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ (MEA Call Center) จำนวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 37 คน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2561
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
บริษัท ไทยคอล เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 29 ธ.ค. 60
001
ซื้อกระดาษ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 ต.ค. 60
130220038
จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ RICOH
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 13 พ.ย. 60
003
จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หจก. วี.พี.คอมเมอร์เชียล แอนด์ ซัพพลาย
ประกาศ ณ. วันที่ : 25 ต.ค. 60
130224023
จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ CANON
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอ.บี.ซี.ริบบอน แอนด์ ซัพพลาย(1994) จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 13 ธ.ค. 60
ฝบค.บค.1.1/2561
งานจัดทำแบบด้านวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยโปรแกรม AutoCAD ฝ่ายบริหารโครงการ การไฟฟ้านครหลวง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
บริษัท จัดหางาน ซินนีสิส โซลูชันส์ จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 27 ธ.ค. 60
MP0-8921-AGA
MP0-8921-AGX : Power Transformer 115/24 kV, 36/48/60 MVA สำหรับสถานีย่อยบางรักใหญ่และสถานีย่อยคลองร้อย จำนวน 2 sets
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Daihen Electric Co., Ltd., Thailand
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 ต.ค. 60
ฝอบ.ส.2/2561
งานเพิ่มและปรับแก้ข้อมูล บริการสแกนแบบและพิมพ์แบบ ป้อนข้อมูลระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 29 ธ.ค. 60
ID0-4626-WGZ
เช่าบริการวงจรสื่อสารและอินเทอร์เน็ตสำหรับเครือข่ายของ กฟน.
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ประกาศ ณ. วันที่ : 7 ธ.ค. 60
มท 5327/106/60
จ้างซ่อม/ค่าอะไหล่เครื่องพิมพ์ RICOH AFICIO SP C820DN
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จก.
ประกาศ ณ. วันที่ : 6 ธ.ค. 60
มท 5327/105/60
ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ RICOH SPC340DN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จก.
ประกาศ ณ. วันที่ : 6 ธ.ค. 60
  • 1,751รายการ