MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

จำนวนประกาศ (2215 รายการ)

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
ฝกส.252/2560
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน จาก MH. การไฟฟ้านครหลวง นอกที่ดินไปยัง MH. บ่อแรก ในที่ดินลูกค้า ในนาม บริษัท สมบัติทองจินดาวงศ์ จำกัด ณ บริเวณถนนเพชรบุรี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท สยามเอ็กเทนด์ จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 17 ก.ค. 61
ซื้อสายใยแก้วนำแสงชนิด Air Blow Cable 24 Fibers จำนวน 4,000 เมตร
ซื้อสายใยแก้วนำแสงชนิด Air Blow Cable 24 Fibers จำนวน 4,000 เมตร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอ ทเวนตี้ วัน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั้่น จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 17 ก.ค. 61
ใบสั่งซื้อเลขที่ 130238709
ซื้อหินหนึ่ง จำนวน 1,700 ลูกบาศก์เมตร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เมืองทอง ธนทรัพย์ จก.
ประกาศ ณ. วันที่ : 20 มิ.ย. 61
ใบสั่งซื้อเลขที่ 130238720
ซื้อทรายหยาบ จำนวน 1,100 ลูกบาศก์เมตร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เมืองทอง ธนทรัพย์ จก.
ประกาศ ณ. วันที่ : 20 มิ.ย. 61
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน ถ.ราชปรารภ บริเวณ ซอยราชปรารภ 3
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน ถ.ราชปรารภ บริเวณ ซอยราชปรารภ 3
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 ก.ค. 61
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ ด้านหลังโรงอาหาร
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ ด้านหลังโรงอาหาร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 ก.ค. 61
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ อาคารชำระเงิน
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ อาคารชำระเงิน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เกรทคอมมูนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 ก.ค. 61
จ้างงานรื้อย้าย ซ่อมแซม ADSS Optical Fiber Cable (MEA) บริเวณ แยกอโศกมนตรี - ถ.เพชรบุรี
จ้างงานรื้อย้าย ซ่อมแซม ADSS Optical Fiber Cable (MEA) บริเวณ แยกอโศกมนตรี - ถ.เพชรบุรี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เกรทคอมมูนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 ก.ค. 61
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ สะพานกษัตริย์ศึก
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ สะพานกษัตริย์ศึก
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 ก.ค. 61
ซื้อเครื่อง Fusion Splice จำนวน 1 เครื่อง
ซื้อเครื่อง Fusion Splice จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ออลล์เทเลคอม จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 ก.ค. 61
ใบสั่งจ้างเลขที่ 130240279
จ้างงานก่อสร้างห้องไฟฟ้าพร้อมฐานแผงสวิตซ์ประจำอาคารแก้ไฟฟ้าขัดข้อง (หลังใหม่) ฟขพ. ที่ห้องเครื่องวัด (ค่าแรงพร้อมวัสดุ) เลขที่ LD1-3311-VTX
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ไทย โบลว์ นาซา จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 10 ก.ค. 61
130240603
ซื้อสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ จำนวน 1 LOT ที่ ภายในอาคารตะวันนาบางกะปิ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
บจก. ทีจีที เอนจิเนียร์ริ่ง
ประกาศ ณ. วันที่ : 13 ก.ค. 61
  • 2,215รายการ