MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

จำนวนประกาศ (2389 รายการ)

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
PM3-0724-WGA
Voltage Regulator
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 พ.ย. 63
MP2-8970-AHA
12 kV 20 kA RMU 2IN 1CB (200A)(ATF) with DMS and VT (code 6120-612-44070) จำนวน 40 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 พ.ย. 63
ฝบค.ค.15(1)/2562
งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกับโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขน เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ของกรุงเทพมหานคร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 27 พ.ย. 63
ID3-0007-WLZ
ซื้อน้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงแบบ INKJET ยี่ห้อ Ricoh รุ่น Pro VC60000 จำนวน 1 ชุด
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
ประกาศ ณ. วันที่ : 28 ก.ย. 63
MA3-8642-TGA
จ้างทำสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพอลิเอทิลีนทนสภาพอากาศ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 185 ตร.มม. (Code 6145-211-01600) จำนวน 148,000 เมตร จาก Aluminum Ingot ของการไฟฟ้านครหลวง ตามรหัสจัดหาเลขที่ MA3-8642-TGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 พ.ย. 63
IS3-4605-WGE
ระบบ Anti-Phishing Training and Simulation
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
ประกาศ ณ. วันที่ : 12 พ.ย. 63
MA3-8651-WSK (PO.NO.130309405)
Parallel tap compression connector for 70 sq.mm aluminum conductor run to 70 sq.mm aluminum and copper conductor tap
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 12 พ.ย. 63
MA3-8652-WSK (PO.NO.130309317)
Parallel tap compression connector for 120 sq.mm aluminum conductor run to 120 sq.mm aluminum and copper conductor tap
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 11 พ.ย. 63
MA3-8649-WUK (PO.NO.130309397)
ซื้อ Terminator kit outdoor type for 12/20 kV 240 sq.mm. copper cable
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ประกาศ ณ. วันที่ : 12 พ.ย. 63
MA3-8658-WLK (PO. NO. 130309525)
Parallel tap compression connector 35 - 70 sq.mm aluminum conductor run to 16 - 35 sq.mm aluminum and copper conductor tap
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 13 พ.ย. 63
ฝบค.คส.13/2563
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 พ.ย. 63
MA3-8653-WSK (PO.NO.130309393)
Parallel tap compression connector for 185 sq.mm aluminum conductor run to 120 sq.mm aluminum and copper conductor tap
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 12 พ.ย. 63
  • 2,389รายการ