MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
130297172
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้น แบบรวมอะไหล่ จำนวน 3 SET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
329,000.00 บาท
วันที่ลงนามในสัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
3 กรกฎาคม 2563
เลขที่คุมสัญญา (อ้างอิงตาม e-GP)
๖๓๐๗๑๔๐๔๕๗๓๓
ประกาศ ณ. วันที่
3 กรกฎาคม 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเลขที่ คู่สัญญา ผู้ติดต่อ ราคาที่เสนอ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.กคป.48/2563 บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด 329,000.00 บาท บาท