MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
MP3-8966-JHA
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างทำสายเซอร์วิสดรอพชนิดสายคว็อดดรูเพล็กซ์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 70 ตร.มม. (Code 6145-214-01400) จำนวน 49,000 เมตร จาก Aluminum Ingot ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP3-8966-JHZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4,508,980.00 บาท
วันที่ลงนามในสัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
19 มิถุนายน 2563
เลขที่คุมสัญญา (อ้างอิงตาม e-GP)
630624001305
ประกาศ ณ. วันที่
19 มิถุนายน 2563
สัญญา / ข้อตกลง
วันที่อนุมัติ คำอธิบาย เอกสารแนบ
- ต้นฉบับสัญญา MP3-8966-JHA.pdf
(ขนาดไฟล์ : 20.09 MB)
ผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเลขที่ คู่สัญญา ผู้ติดต่อ ราคาที่เสนอ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
MP3-8966-JHZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP: 63037334908 บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 4,666,270.00 บาท บาท