MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
ฝบค.คส.5/2563
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ติวานนท์-แจ้งวัฒนะ ร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
57,469,700.00 บาท
วันที่ลงนามในสัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
28 เมษายน 2563
เลขที่คุมสัญญา (อ้างอิงตาม e-GP)
630507000200
ประกาศ ณ. วันที่
22 พฤษภาคม 2563
สัญญา / ข้อตกลง
วันที่อนุมัติ คำอธิบาย เอกสารแนบ
- สัญญาจ้าง 01.1 สัญญาจ้าง-สีชมพู (ต้นฉบับ).pdf
(ขนาดไฟล์ : 4.73 MB)
ผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเลขที่ คู่สัญญา ผู้ติดต่อ ราคาที่เสนอ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ฝบค.คส.5/2563 บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด 57,469,700.00 บาท บาท