MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
MA3-8609-WLE
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อตีนกิ่งไฟฟ้าสาธารณะ ชนิดปรับมุมเงยขึ้นลงได้ใช้ร่วมกับกิ่งโคม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอก ๔๒ มม. (Code ๖๒๑๐-๔๔๖-๑๒๕๐๐) จำนวน ๖,๐๐๐ ชุด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2,516,640.00 บาท
วันที่ลงนามในสัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
25 พฤษภาคม 2563
เลขที่คุมสัญญา (อ้างอิงตาม e-GP)
630501004592
ประกาศ ณ. วันที่
14 พฤษภาคม 2563
สัญญา / ข้อตกลง
วันที่อนุมัติ คำอธิบาย เอกสารแนบ
- ต้นฉบับสัญญา MA3-8609-WLE ต้นฉบับสัญญา MA3-8609-WLE.pdf
(ขนาดไฟล์ : 3.51 MB)
ผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเลขที่ คู่สัญญา ผู้ติดต่อ ราคาที่เสนอ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
MA3-8609-WLZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63037363441 บริษัท เอส.พี.ชัตเตอร์ส จำกัด คุณปราณี สงวนนภาพร 2,523,060.00 บาท 420.51 บาท