MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
RD3-4247-WGE
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อ Transformer field test set จำนวน 1 ชุด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3,210,000.00 บาท
วันที่ลงนามในสัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
24 เมษายน 2563
เลขที่คุมสัญญา (อ้างอิงตาม e-GP)
630401009319
ประกาศ ณ. วันที่
14 พฤษภาคม 2563
สัญญา / ข้อตกลง
วันที่อนุมัติ คำอธิบาย เอกสารแนบ
- ต้นฉบับสัญญา RD3-4247-WGE ต้นฉบับสัญญา RD3-4247-WGE.pdf
(ขนาดไฟล์ : 4.94 MB)
ผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเลขที่ คู่สัญญา ผู้ติดต่อ ราคาที่เสนอ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
RD3-4247-WGZ เลขที่โครงการระบบ e-gp : 62107240916 บจก. ทีจีเอ็ม (ไทยแลนด์) คุณสมพล ว่องเจริญ 3,210,000.00 บาท 3,210,000.00 บาท