MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
MP2-8970-DGA
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
24 kV 16 kA Ring Main Unit 3 IN 1 CB (200A) with DMS and VT จำนวน 10 ชุด
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
12,626,000.00 บาท
วันที่ลงนามในสัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
7 เมษายน 2563
เลขที่คุมสัญญา (อ้างอิงตาม e-GP)
630401002796
ประกาศ ณ. วันที่
7 เมษายน 2563
สัญญา / ข้อตกลง
วันที่อนุมัติ คำอธิบาย เอกสารแนบ
- สำเนาสัญญาเลขที่ MP2-8970-DGA.pdf
(ขนาดไฟล์ : 608.52 KB)
ผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเลขที่ คู่สัญญา ผู้ติดต่อ ราคาที่เสนอ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
MP2-8970-DGX เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62107050416 บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 12,626,000.00 บาท บาท