MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

จำนวนประกาศ (2225 รายการ)

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
MA3-8627-WSP
Machine bolt 1/2 x 2 IN จำนวน 15,000 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บจก. ทีพีซี สเตนเลส แอนด์ สตีล ฟาสเทนเนอร์
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 ก.ค. 63
AP613005TSX
จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูล GIS จำนวน 1 งาน ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
บริษัทสหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวงจำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 ก.ค. 63
MP3-8975-MGE
ซื้อหม้อแปลงจำหน่าย ชนิดคอนเวนชันนัล (Conventional Type) 3 เฟส 4 สาย 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ แรงดันด้านปฐมภูมิ ๑๒/๒๔ กิโลโวลต์ แรงดันด้านทุติยภูมิ 416/240 โวลต์ (code 6120-620-79000) จำนวน 3 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท เอ็มเอ เพาเวอร์ โซลูชั่น จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 ก.ค. 63
RD3-0719-TSE
จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับและเชื่อมต่อกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 ก.ค. 63
MP3-8951-HBA
Four way compact splicing kit 24 kV 400-400-240-240 sq.mm จำนวน 30 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 มี.ค. 63
MP3-8943-DBA
Network fuse 500 A (Code 5920-344-50000) จำนวน 2,000 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท เอส.บี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 เม.ย. 63
MP3-8945-BBA
SURGE ARRESTER 60 kV 10 kA จำนวน 1,400 ตัว
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 25 พ.ค. 63
MP3-8953-MGA
Parallel groove clamp one bolt type, for 70 sq.mm to 185 sq.mm aluminum conductor run and 16 sq.mm to 70 sq.mm aluminum and copper conductor tap จำนวน 25,000 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 30 มี.ค. 63
MP3-8943-FBA
Network fuse for transformer 750 A
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท เอพีที กรุ๊ป จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 15 พ.ค. 63
MP3-8953-LGA
Parallel groove clamp one bolt type for 35 sq.mm to 120 sq.mm aluminum and copper conductor run and tap (Code 6145-070-15500) จำนวน 12,500 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง
ประกาศ ณ. วันที่ : 10 เม.ย. 63
130297172
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้น แบบรวมอะไหล่ จำนวน 3 SET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 3 ก.ค. 63
MP3-8966-JHA
ประกวดราคาจ้างทำสายเซอร์วิสดรอพชนิดสายคว็อดดรูเพล็กซ์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 70 ตร.มม. (Code 6145-214-01400) จำนวน 49,000 เมตร จาก Aluminum Ingot ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP3-8966-JHZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 19 มิ.ย. 63
  • 2,225รายการ