MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จำนวนประกาศ (255 รายการ)

ประกาศเลขที่
คำอธิบายประกาศ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
บท.ฟขล. ไตรมาสที่ 1/63 บท.ฟขล. ไตรมาสที่ 1/63
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บท.ฟขล. ไตรมาสที่ 1/63 บท.ฟขล. ไตรมาสที่ 1/63
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กบจ. ฟขล. ไตรมาสที่ 1/2563 กบจ. ฟขล. ไตรมาสที่ 1/2563
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แผนกบริหารทั่วไป บท.ฝจย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) แผนกบริหารทั่วไป
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63047606744 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 กบย.2 ซร.มีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63047593157 จัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63047594107 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63047584735 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63047580915 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563(ซร.2-1 บางกะปิ-นวลจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส 1/63 ซถ.2ป(สมุทรปราการ)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63047560346 ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 1 กบย2 ซร2-3บางเขน ปี63 (บท_ตรวจสอบแล้ว)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63047555351 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) กบย1/ซร.1-2 บางบัวทอง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 255รายการ