MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จำนวนประกาศ (212 รายการ)

ประกาศเลขที่
คำอธิบายประกาศ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
กรด.ฟขล.ไตรมาส1/2563 กรด.ฟขล.ไตรมาส1/2563
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.63)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กบฟ.ฟขล.ไตรมาส1/2563 กบฟ.ฟขล.ไตรมาส1/2563
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63047207025 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) : ซร.2-2(คลองเตย)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63047202958 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ม.ค - มี.ค 2563 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63047197548 จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63047187683 การจัดซื้อจัดจ้างแนบท้ายบางขุนเทียนประกาศไตรระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63047187626 การจัดซื้อจัดจ้างราษฎร์บูรณะประกาศไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63047180585 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 ซร.1-1 ว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กบฟ.ฟขล.ไตรมาส1/2563 กบฟ.ฟขล.ไตรมาส1/2563
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63047151276 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) กบย.1/ซร.1-2บางใหญ่
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ม.ค. -มี.ค. 63 - ฝพอ..
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 212รายการ