MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จำนวนประกาศ (255 รายการ)

ประกาศเลขที่
คำอธิบายประกาศ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
63077288711 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) กบย.1/ซร.1-1วัดเลียบ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63077268402 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย.2563 ถึงเดือนมิ.ย.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 63 - ฝผก.
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63077247644 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน เม.ย.2563 ถึงเดือน มิ.ย.2562 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63077244366 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 - เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) กบย1/ซร.1-2 บางบัวทอง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63077216685 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63077210991 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 ซร.1-1 ว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย. 63)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรด.ฟขล.ไตรมาส2/2563 กรด.ฟขล.ไตรมาส2/2563
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63077124511 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน เม.ย. 63 ถึงเดือน มิ.ย. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63077191109 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 (นฤชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63077189161 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) กบย.1/ซร.1-2บางใหญ่
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 255รายการ