MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จำนวนประกาศ (212 รายการ)

ประกาศเลขที่
คำอธิบายประกาศ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
63047584735 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63047580915 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563(ซร.2-1 บางกะปิ-นวลจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส 1/63 ซถ.2ป(สมุทรปราการ)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63047560346 ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 1 กบย2 ซร2-3บางเขน ปี63 (บท_ตรวจสอบแล้ว)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63047555351 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) กบย1/ซร.1-2 บางบัวทอง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63047553182 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.256362) กบย.2/ซร.2-3นนทบุรี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63047505918ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63047501010 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63047474292 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค.2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63047472650 ประกาศผู้ชนะยาเวชภัณฑ์ 010163 ถึง 310363 ไตรมาสที่ 1
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 212รายการ