MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จำนวนประกาศ (253 รายการ)

ประกาศเลขที่
คำอธิบายประกาศ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
62077417117 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62077586263 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือนเมษายน 2562- เดือนมิถุนายน 2562
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62077562837 ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 2 กบย2 ซร2-3บางเขน (บท_ตรวจสอบแล้ว)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62077324219 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 2 (เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62077501277 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2562 แผนกบริหารทั่วไป
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62077502061 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เมษ. 2562 ถึงเดือน มิย. 2562 กบย.2 ซร.มีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62077471384 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน เม.ย.2562 ถึงเดือน มิ.ย.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62077449994 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 ( บท. ฝกพ. ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62077374290 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 253รายการ