MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จำนวนประกาศ (253 รายการ)

ประกาศเลขที่
คำอธิบายประกาศ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
62107076777 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562) กบย.1/ซร.1-2บางใหญ่
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62107055860 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กบย1 /ซร.1-2ธนบุรี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62107048135 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562)ซร.1-1ยานนาวา
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาสที่ 3) ปี 2562
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62107043426 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กบจ.ฟขล. ไตรมาสที่ 3/62 กบจ.ฟขล. ไตรมาสที่ 3/62
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62097716092 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 กองลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
MC19A035 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เมย.62 - มิย.62)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62087036085 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า กองสนับสนันธุรกิจ แผนกจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62077556788ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 253รายการ