MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน
ฝ่ายการแพทย์
วิธีการจัดหา
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ
2563
เดือน/ปี ที่ซื้อหรือจ้างตั้งแต่
1 / 2563 ถึง 1 / 2563
เลขที่โครงการ
63047584735
ชื่อโครงการ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563
จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง
12,771,663.93 บาท
เอกสารประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกและรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ
ประกาศ (1).pdf [ขนาดไฟล์ : 172.24 KB]
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ประกาศ ณ. วันที่
29 เม.ย. 63