MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จำนวนประกาศ (293 รายการ)

ประกาศเลขที่
คำอธิบายประกาศ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
63107344429 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 กบย.2 ซร.มีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63107340021 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 ฝจย.ซร.1-1ล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63107335158 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค.2563 ถึงเดือน ก.ย.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63107319642 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563กฟน./ฝจย./กบย.2/ซร.2-1(ก-จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63107311201 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ฝกง.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63107273982 ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 3 กบย2 ซร2-3บางเขน ปี63 (บท_ตรวจสอบแล้ว)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ที่ 3 ปี 2563 (ฝศก.)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63107262737 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63107257777 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 ของ ฝจย./กบย.1 ซร.1-2บางบัวทอง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63107244769ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63107244240 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกล ซร.1-3 บางขุนเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 293รายการ