MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จำนวนประกาศ (318 รายการ)

ประกาศเลขที่
คำอธิบายประกาศ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
64017334553 การจัดซื้อจัดจ้าง กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงไม่เกินหนึ่งแสนบาท
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017331984 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ต.ค.2563 ถึงเดือน ธ.ค.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซถ.2 บางพลี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017325910 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓) : ซร.2-2(คลองเตย)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017324900 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 ของ ฝจย./กบย.1 ซร.1-2บางบัวทอง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017317494 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค.2563 ถึงเดือน ธ.ค.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017298831 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค 2563 ถึงเดือน ธ.ค.2563 โดยใช้วิธีเจาะจง ซร.วัดเลียบ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017295953 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) กบย.1/ซร.1-2บางใหญ่
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 63 - ฝผก.
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017210074 ประกาศผู้ชนะยาเวชภัณฑ์ รายไตรมาสที่ 4
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ฝกง.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จพ./กจว./ฝจย. ที่ 4/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017204799 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 318รายการ