MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดใบสอบราคา

  เลขที่ : ฝทภ.วค.016/2555
  เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นผิวถนนบริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์ ที่ชั้น 1 อาคารที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน   ด้วยฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะทำการสอบราคางานปรับปรุงพื้นผิวถนนบริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์ ที่ชั้น 1 อาคารที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน เลขที่ 476 หมู่ 3 ถนนพหลโยธน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โดยดำเนินการตามรายละเอียดการสอบราคาของ การไฟฟ้านครหลวง กำหนดเวลาการทำงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน (สิบห้าวัน) ไม่เว้นวันหยุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลน และรายละเอียดงานได้ตามวันเวลาที่กำหนด ซึ่งราคากลาง การไฟฟ้านครหลวงได้กำหนดราคากลางสำหรับงานฯดังกล่าวเป็นเงิน 114,600.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ติดต่อขอรับแบบสอบราคา : 5 มิ.ย. 55 - 11 มิ.ย. 55   ระหว่างเวลา 08:00  - 00:00    
  สถานที่ขอรับแบบสอบราคา : ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย งานว่าจ้างและควบคุม อาคาร 2 ชั้น 4 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : 15 มิ.ย. 55 - 15 มิ.ย. 55    ระหว่างเวลา 08:30 น. - 10:30 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : -
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา : ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย งานว่าจ้างและควบคุม อาคาร 2 ชั้น 4 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 0 - 2220 - 5808 หรือ 0 - 2220 - 5920
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ : -กำหนดดูสถานที่ปฏิบัติงานทีการไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
  ประกาศ ณ วันที่ : 31 พ.ค. 55
    ผู้ลงประกาศ : น.ส.ชรินทร ผลงามผลิ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ 6
Email :