MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  เลขที่ : PR5-5050-TGZ
  เรื่อง : เพื่อจัดจ้างพิมพ์ปฏิทินและสมุดบันทึกการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2556 จำนวน 1 งาน   การไฟฟ้านครหลวงประสงค์จะจัดจ้างพิมพ์ปฏิทินและสมุดบันทึกการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2556 จำนวน 1 งาน
1.1 ปฏิทินชนิดแขวน 11.75 16.50 นิ้ว (แนวนอน) พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน จำนวน 15 แผ่น (30 หน้าต่อชุด) มีรายละเอียดตาม "รายละเอียดการจัดพิมพ์ปฏิทินประจำปี 2556 ชนิดแขวน ที่แนบ จำนวน 70,000 ชุด
1.2 ปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะ ขนาด 600 x 850 นิ้ว (แนวนอน) พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน จำนวน 16 แผ่น (32 หน้าต่อชุด) มีรายละเอียดตาม "รายละเอียดการจัดพิมพ์ปฏิทินประจำปี 2556 ชนิดตั้งโต๊ะ ที่แนบ จำนวน 80,000 ชุด
1.3 สมุดบันทึกการไฟฟ้านครหลวง (ไดอารี) ประจำปี 2556 ขนาด 6.25 x 8.50 นิ้ว จำนวน 176 หน้า (ไม่รวมแผ่นรองปก) มีรายละเอียดตาม "รายละเอียดการจัดพิมพ์สมุดบันทึกของการไฟฟ้านครหลวง (ไดอารี่) ประจำปี 2556" ที่แนบ จำนวน 18,500 ชุด
  ติดต่อขอซื้อแบบประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ : 1 มิ.ย. 55 - 7 มิ.ย. 55   ระหว่างเวลา 07:30  - 15:00    
  สถานที่ซื้อแบบประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : แผนกดำเนินการจัดหา/กองจัดหาในประเทศ/ ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง (วัดเลียบ) อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 305
  ราคาแบบชุดละ : 1,000.00 บาท (ในรูปแบบ CD) THB
  กำหนดยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิควันที่ : 13 มิ.ย. 55 - 13 มิ.ย. 55    ระหว่างเวลา 09:00 น. - 11:00 น.
  กำหนดเปิดซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค: : -
  สถานที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค : แผนกดำเนินการจัดหา/กองจัดหาในประเทศ/ ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง (วัดเลียบ) อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 307
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 0-2220-5516, 0-2220-5904, 0-2220-5681
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ :
  ประกาศ ณ วันที่ : 1 มิ.ย. 55
    ผู้ลงประกาศ : ปนิตา รื่นศาสตร์
ตำแหน่ง : พนักงานจัดหาพัสดุ
Email :