MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดใบสอบราคา

  เลขที่ : ฝปส.กสน.๐๑๙/๒๕๕๕
  เรื่อง : งานจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง “การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย”  การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะเรียกสอบราคา งานจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กฟน. โดยดำเนินการตามรายละเอียดและใบสอบราคาของการไฟฟ้านครหลวง ผู้สนใจขอดูรายละเอียดก่อนรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กองบริหารสื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑๗ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง โทร.๐-๒๒๕๖-๓๒๖๘ โดยมีรายละเอียดการสอบราคา ดังต่อไปนี้
๑. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาการจัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ขนาด A ๕ ปกกระดาษกรีนการ์ด (หรือเทียบเท่า) ๒๕๐ แกรม เนื้อใน กระดาษกรีนออฟเซ็ท ๑๐๐ แกรม พิมพ์ สี่สีทั้งเล่ม ๙๖ หน้า ไม่รวมปก จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม 
๒. กฟน. เป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลทั้งหมด 
๓. ต้นฉบับทั้งหมด (artwork file ภาพดิจิตัล เพลท) ถือเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบให้การไฟฟ้านครหลวงเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น และการไฟฟ้านครหลวงสงวนลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากการไฟฟ้านครหลวง
๔. ผู้รับจ้างจะต้องส่ง artwork งานที่สมบูรณ์แล้ว ในรูปของ
๔.๑ file ที่ใช้ในการจัดทำตันฉบับ (สำหรับ AI ไม่เกิน Ver CS๒, สำหรับ PAGEMAKER ไม่เกิน 
Ver ๖.๕) ทั้งนี้ต้อง Create outline ผังรูปมาด้วย 
๔.๒ file PDF ความละเอียดสูง
๔.๓ file PDF ความละเอียด For Website
๔.๔ file JPEG ความละเอียดสูง (๑๐๐%) 
โดยบันทึก files ทั้งหมด ลงใน Handy Drive มอบให้กับการไฟฟ้านครหลวงเมื่อเสร็จสิ้นงาน 
จำนวน ๒ ชุด 
๕. หลังจากการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบต้นฉบับและเห็นชอบให้จัดพิมพ์ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดพิมพ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
๖. ในการเสนอราคาให้เสนอราคาทั้งราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
๗. ให้ผู้เสนอราคาแนบเอกสารที่ระบุการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมอัตราภาษี หรือไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเป็นผู้ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มยื่นพร้อมใบเสนอราคา
๘. ในการเสนอราคาจะต้องมีเอกสารครบถ้วน และราคาที่เสนอต้องยืนอยู่ไม่น้อยกว่า ๖๐ วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นซองสอบราคาต่อการไฟฟ้านครหลวง และเมื่อลงทะเบียนรับซองแล้วจะถอนคืนมิได้
๙. การไฟฟ้านครหลวงจะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ละทิ้งงานของทางราชการและสงวนสิทธิ์ที่จะงดซื้อ/จ้าง หรือเลือกซื้อ/จ้างบางส่วน หรือเลือกซื้อ/จ้างจากผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องซื้อ/จ้างจากผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด และอาจพิจารณาเลิกการสอบราคาได้หากมีเหตุผลสมควร โดยผู้เสนอราคายอมตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการไฟฟ้านครหลวง
(ต่อหน้า ๒) 

-๒-

๑๐. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการว่าจ้างที่เป็นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์แสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคลผู้สอบราคาและระบุวัตถุประสงค์ และชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น ๆ โดยให้มีอายุรับรองก่อนวันทำสัญญาไม่เกิน ๑ เดือน หรือสามารถใช้ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคล ทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e–Certificate ) ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แนบหลักฐานในการทำสัญญาด้วย
๑๑. ในการทำหนังสือสัญญา ผู้เสนอราคาได้ต้องทำเป็นหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา มีมูลค่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเงินในสัญญา โดยทำเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ตามแบบหนังสือค้ำประกันธนาคารของการไฟฟ้านครหลวง หรือเป็นเงินสดมีมูลค่าเท่ากันก็ได้ 
๑๒. การส่งมอบงาน จะต้องส่งมอบงานภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้า- นครหลวงเป็นลายลักษณ์อักษรให้จัดพิมพ์ได้
๑๓. สถานที่ส่งมอบงาน จัดส่งหนังสือเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพละปลอดภัย จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑๗ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง

กำหนดเวลารับรายละเอียดและใบเสนอราคา
ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ กองบริหารสื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑๗ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้า-นครหลวง ทุกวันทำการ ในเวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยจะขอรับเอกสารสอบราคา ได้เพียงรายละ ๑ ชุดเท่านั้น 

กำหนดยื่นซองสอบราคา
ให้ผู้เสนอราคาหรือผู้แทนนำซองสอบราคาที่ปิดผนึกไปยื่นต่อคณะกรรมการสอบราคาในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ที่กองบริหารสื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑๗ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง เมื่อพ้นกำหนดจะไม่รับซองเอกสาร การไฟฟ้านครหลวงจะเปิดซองสอบราคาและจะประกาศให้ทราบต่อไป โดยผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นไปกับซองใบเสนอราคาประกอบด้วย
๑. ใบสอบราคาหมายเลขที่ ฝปส.กสน.019/๒๕๕๕
๒. หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่น 
ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาราคา
๑. การไฟฟ้านครหลวงจะพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุด
๒. การไฟฟ้านครหลวงสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาของการไฟฟ้านครหลวง
๒.๒ ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
๒.๓ ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กำกับไว้
๓. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องมีคุณสมบัติและต้องปฏิบัติดังนี้
๓.๑ ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๓.๒ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : 
e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(ต่อหน้า ๓)
-๓-

๓.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง 
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๔. การไฟฟ้านครหลวงจะไม่พิจารณาบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ ว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว
๕. ในการตัดสินการสอบราคาการไฟฟ้านครหลวงมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอราคาได้การไฟฟ้านครหลวงมีสิทธิ์ไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖. การตัดสินของการไฟฟ้านครหลวงถือเป็นเด็ดขาด ในกรณีผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำ จนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือการไฟฟ้า- นครหลวงจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ การไฟฟ้านครหลวงมีสิทธิ์จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

**************************************
  ติดต่อขอรับแบบสอบราคา : 5 มิ.ย. 55 - 7 มิ.ย. 55   ระหว่างเวลา 08:30  - 15:00    
  สถานที่ขอรับแบบสอบราคา : กองบริหารสื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑๗ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้า นครหลวง ทุกวันทำการ
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : 11 มิ.ย. 55 - 11 มิ.ย. 55    ระหว่างเวลา 09:00 น. - 11:00 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : -
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา : กองบริหารสื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑๗ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้า นครหลวง
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 0-2256-3214
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ :
  ประกาศ ณ วันที่ : 1 มิ.ย. 55
    ผู้ลงประกาศ : นางรัชฎา วรรณวิจิตร
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ 9
Email :