MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดใบสอบราคา

  เลขที่ : ฝปส.กบส.018/2555
  เรื่อง : งานผลิตวิดีทัศน์ เรื่อง “ภารกิจการไฟฟ้านครหลวง”  การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะเรียกสอบราคางานผลิตวิดีทัศน์ เรื่อง “ภารกิจการไฟฟ้านครหลวง” จำนวน 1 เรื่อง ความยาว 5 นาที แบ่งเป็นเสียงบรรยายภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยดำเนินการตามรายละเอียด และใบสอบราคาของการไฟฟ้านครหลวง ผู้สนใจขอดูรายละเอียดก่อนรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กองบริหารสื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง โทรศัพท์ 
0-2256-3214 โดยมีรายละเอียดการสอบราคาดังต่อไปนี้.-
1. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำสคริปต์ เป็นภาษาไทยความยาวไม่เกิน 5 นาที เพื่อผลิตเป็นวิดีทัศน์ จำนวน 1 เรื่อง 
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเนื้อหาที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด
2. ผู้เสนอราคา สามารถเสนอสคริปต์ ให้คณะกรรมการพิจารณาได้ไม่เกิน 1 เรื่อง 
3. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการว่าจ้าง ต้องถ่ายทำวิดีทัศน์ใหม่ทั้งหมด หรือจัดหาวิดีทัศน์ประกอบเนื้อหาโดย
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการว่าจ้าง ต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ทั้งหมดของวิดีทัศน์ดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดแผนการถ่ายทำให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง และระยะเวลาของความต้องการใช้งาน ผู้รับจ้างต้องส่งต้นฉบับถ่ายทำ (Original) ทั้งหมดให้กับการไฟฟ้านครหลวง
4. ผู้เสนอราคาทุกรายต้องนำเสนอผลงานการผลิตวิดีทัศน์ที่ผ่านมา ให้การไฟฟ้านครหลวงพิจารณาในวัน
ยื่นเอกสารสอบราคา
5. ผู้เสนอราคาต้องระบุ Production House ห้องตัดต่อ ห้องบันทึกเสียง และผู้กำกับ ให้การไฟฟ้านครหลวง
พิจารณา โดยแนบรายละเอียดไปพร้อมกับใบเสนอราคา
6. กรณีที่ผู้เสนอราคากำหนดให้มีผู้แสดง (Extra) ที่ไม่ใช่พนักงานของการไฟฟ้านครหลวงในสคริปต์ ผู้เสนอราคา
ต้องจัดหาผู้แสดงประกอบให้เหมาะสมและสอดคล้องตามเนื้อหา โดยเสนอตัวอย่างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวรวมทั้งเสียงขณะพูดของผู้แสดง ให้การไฟฟ้านครหลวงพิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับวันยื่นซองสอบราคาด้วย 
7. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็น
ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
8. ในการเสนอราคาให้เสนอราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไปด้วย
9. การนำเสนอบทวิดีทัศน์ตลอดจนกระบวนการผลิตของผู้รับจ้างถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา หากได้รับการ
พิจารณาแล้ว คณะกรรมการเห็นว่าผลงานไม่เป็นไปตามที่นำเสนอ การไฟฟ้านครหลวงมีสิทธิ์ยับยั้งและล้มเลิกสัญญาได้ทันที โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องแต่ประการใด 
10. ในการเสนอราคาจะต้องมีเอกสารครบถ้วน และราคาที่เสนอต้องยืนอยู่ไม่น้อยกว่า 120 วัน นับตั้งแต่วันที่
ยื่นซองสอบราคาต่อการไฟฟ้านครหลวง และเมื่อลงทะเบียนรับซองแล้วจะถอนคืนมิได้
11. ให้ผู้เสนอราคาแจ้งการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมอัตราภาษี หรือไม่เป็นผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเป็นผู้ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มไปในใบสอบราคา
12. การไฟฟ้านครหลวงจะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ละทิ้งงานของทางราชการและสงวนสิทธิ์ที่จะงดซื้อ / จ้าง
หรือเลือกซื้อ / จ้างบางส่วน หรือเลือกซื้อ / จ้างจากผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องซื้อ / จ้างจากผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป และอาจพิจารณายกเลิกการสอบราคาได้หากมีเหตุผลสมควร โดยผู้เสนอราคายอมตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการไฟฟ้านครหลวง-2-

13. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการว่าจ้างที่เป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองของ
กระทรวงพาณิชย์แสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้สอบราคาและระบุวัตถุประสงค์ และชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นๆ โดยมีอายุรับรองก่อนวันทำสัญญาไม่เกิน 1 เดือน หรือสามารถใช้ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e–Certificate) ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แนบหลักฐานในการทำสัญญาด้วย
14. ในการทำหนังสือสัญญา ผู้รับจ้างต้องทำเป็นหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา มีมูลค่าร้อยละ 10 ของ
จำนวนเงินในสัญญา โดยทำเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ตามแบบหนังสือค้ำประกันธนาคารของการไฟฟ้านครหลวง หรือเป็นเงินสดมีมูลค่าเท่ากันก็ได้
15. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการว่าจ้างต้องดำเนินการผลิตวิดีทัศน์ให้แล้วเสร็จพร้อมใช้เผยแพร่ได้ ภายใน 45 วัน 
นับถัดจากวันที่การไฟฟ้านครหลวงแจ้งให้ความเห็นชอบบทบรรยายเป็นลายลักษณ์อักษร
16. ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะต้องใช้บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นของการไฟฟ้านครหลวง
ในการถ่ายทำ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจ้าง / เช่า ทั้งหมด
17. ผู้รับจ้างต้องส่งต้นฉบับที่ถ่ายทำ (Original) ทั้งหมดให้กับการไฟฟ้านครหลวง
18. การไฟฟ้านครหลวงจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเกิดจากทุกขั้นตอนของการผลิตวิดีทัศน์ที่ดำเนินการ
โดยผู้รับจ้างครั้งนี้
19. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่ภาพและเสียงในวิดีทัศน์มีการละเมิดลิขสิทธิ์
20. ในระหว่างที่ผู้รับจ้างดำเนินการถ่ายทำวิดีทัศน์ การไฟฟ้านครหลวงมีสิทธิ์ยับยั้งการถ่ายทำในกรณีที่ผู้รับจ้าง
ถ่ายภาพไม่เหมาะสม หรือมีคุณภาพไม่ดีพอตามความเห็นของการไฟฟ้านครหลวง
21. การส่งมอบงานจะต้องส่งมอบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุวัน เวลา และผลงานที่แล้วเสร็จ
22. ผลงานที่ส่งมอบแล้วถือเป็นลิขสิทธิ์ของการไฟฟ้านครหลวง
23. การไฟฟ้านครหลวงจะชำระเงินค่าจ้างผลิตวิดีทัศน์ให้ครบทั้งหมดงวดเดียวเป็นเช็คเงินสด 

กำหนดเวลารับรายละเอียดและใบสอบราคา
ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กองบริหารสื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้า -นครหลวง วันทำการ ในเวลา 08.30 – 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2555 โดยจะขอรับเอกสารสอบราคาได้เพียงรายละ 1 ชุดเท่านั้น
ผู้เสนอราคาสามารถรับฟังการบรรยายสรุปรายละเอียดการจ้างและตอบข้อซักถามได้ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง

กำหนดยื่นซองสอบราคา
ให้ผู้เสนอราคาหรือผู้แทนนำซองสอบราคาที่ปิดผนึกไปยื่นที่ กองบริหารสื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่เพลินจิต การไฟฟ้านครหลวง ในวันที่ 18 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 – 11.00 น. เมื่อพ้นกำหนด
จะไม่รับซองสอบราคา โดยการไฟฟ้านครหลวงจะเปิดซองสอบราคาและประกาศให้ทราบต่อไป โดยผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นไปกับซองสอบราคา ประกอบด้วย

-3-
1. ใบสอบราคา
2. ประกาศเรียกสอบราคาหมายเลขที่ ฝปส.กบส.018/2555
3. หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่น
ลงนามในใบสอบราคาแทน

หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาราคา
1. การไฟฟ้านครหลวงสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
1.1 ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาของการไฟฟ้านครหลวง
1.2 ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดใน
ใบสอบราคา
1.3 ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
2. บุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องมีคุณสมบัติและต้องปฏิบัติดังนี้
2.1. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน
ในสาระสำคัญ
2.2. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้อง
ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.3. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
3. การไฟฟ้านครหลวงจะไม่พิจารณาบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญา
ที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคล หรือ
นิติบุคคลนั้น จะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อ
จากบัญชีดังกล่าวแล้ว
4. ในการตัดสินการสอบราคา การไฟฟ้านครหลวงมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ได้ การไฟฟ้านครหลวงมีสิทธิ์ไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5. ในการตัดสินการสอบราคา การไฟฟ้านครหลวงจะพิจารณาในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย แนวคิด 
การนำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคพิเศษที่ใช้ และความพร้อม ตลอดจนคุณภาพของทีมงาน

-4-

6. การตัดสินของการไฟฟ้านครหลวงถือเป็นเด็ดขาด ในกรณีผู้เสนอราคาเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการสอบราคาหรือการไฟฟ้านครหลวงจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชึ้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ การไฟฟ้า -
นครหลวงมีสิทธิ์จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
7. ในการตัดสินการสอบราคา การไฟฟ้านครหลวงจะพิจารณาจากมูลค่าและประโยชน์ที่การไฟฟ้านครหลวงได้รับ
สูงสุด โดยไม่จำเป็นต้องจ้าง/ซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป


***************************************************************************
  ติดต่อขอรับแบบสอบราคา : 5 ก.ค. 55 - 8 มิ.ย. 55   ระหว่างเวลา 08:30  - 15:00    
  สถานที่ขอรับแบบสอบราคา : กองบริหารสื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้า นครหลวง วันทำการ
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : 18 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55    ระหว่างเวลา 00:00 น. - 00:00 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : -
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 0-2256-3719
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ :
  ประกาศ ณ วันที่ : 1 มิ.ย. 55
    ผู้ลงประกาศ : นายวรวัตร์ กีรติไพบูลย์
ตำแหน่ง : นักบริหาร 8
Email :