MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดใบสอบราคา

  เลขที่ : ฝบส.๑๓/๒๕๕๕
  เรื่อง : งานจ้างจัดกิจกรรมวันดีเดย์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟน.ประจำปี ๒๕๕๕ การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะเรียกสอบราคางานจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันดีเดย์
เพื่อ รณรงค์ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟน.ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งดำเนินการตามรายละเอียดและใบสอบราคาของการไฟฟ้านครหลวง ผู้สนใจขอดูรายละเอียดก่อนรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร ชั้น ๙ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต
โทร.๐-๒๒๕๖-๓๖๙๕, ๐-๒๒๕๖-๓๖๙๔ โดยมีรายละเอียดการสอบราคาดังต่อไปนี้
๑. จัดเสวนา สัมมนา เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องในวันดีเดย์เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
การ กำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟน. ประจำปี ๒๕๕๕ ณ บริเวณห้องโถงสวนหิน ชั้น ๑ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เสนอหัวข้อเสวนา สัมมนา
- จัดการเสวนา โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ประสบการณ์ตรงตามหัวข้อเสวนา (เสนอรายชื่อวิทยากรด้วย)
- จัดหาพิธีกรหรือดำเนินการเสวนา สัมมนา (เสนอรายชื่อพิธีกรด้วย)
- จัดเวทีและตกแต่งสถานที่ ระบบไฟ ระบบเสียง สื่อมัลติมีเดียต่างๆ พิธีเปิด
- จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดลงทะเบียน (รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน กฟน.ดำเนินการจัดหา) จัดทำระบบลงทะเบียน แบบสมุด Passport แบบแสดงความคิดเห็น จำนวน 200 ชุด

๒. จัดทำบูธ จำนวน ๓ บูธ
- บูธ ที่ ๑ คือ หลักความรับผิดชอบ + หลักความสำนึกในหน้าที่
- บูธ ที่ ๒ คือ หลักความเสมอภาค + หลักคุณธรรม + หลักความโปร่งใส
- บูธ ที่ ๓ คือ หลักการสร้างมูลค่าเพิ่ม + หลักการมีส่วนร่วม
เนื้อหาของแต่ละบูธ :
- สื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในแต่ละหลัก
- เล่นเกมส์ที่เน้นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
๓. จัดเจ้าหน้าที่ประจำ บูธ โดยแต่งกายในรูปแบบ ผึ้ง และสวมเสื้อที่สื่อถึงหลักต่าง ๆ
๔. จัดหาอาหารว่าง (กล่อง) สำหรับผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๒๐๐ คน
๕. จัดเตรียมของรางวัลที่สื่อถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟน. สำหรับพนักงานที่เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด ๒๐๐ ชุด (กระเป๋าผ้า : ออกแบบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี)
๖. ออกแบบ ผลิต และติดตั้งสื่อรณรงค์เฉพาะกิจ (Ambience Media) บริเวณประตูทางเข้า
อาคารสำงานงานใหญ่ (ประตูที่ ๒) ให้กลายเป็น “อุโมค์สำหรับการเข้างานดีเดย์”-2 -

7.ออกแบบและจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (โดยพิมพ์แบบ Green Offset ขนาด ๑๒๐ gram
โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวนพิมพ์ ๕๐๐ แผ่น อย่างน้อย ๑ เรื่อง
8.นำเสนอบรู๊ฟงานให้การไฟฟ้านครหลวง ตรวจสอบ แก้ไข และรับรองงานก่อนดำเนินการ
จัดทำจริงทุกครั้ง
9.บันทึกภาพบรรยากาศการจัดงานทั้งหมด ในรูปแบบภาพนิ่งไฟล์ดิจิตอล ที่มีความละเอียด
ไม่ต่ำกว่า ๓ MB และบันทึกวิดีทัศน์ ด้วยกล้องที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่า Mini DVD พร้อมจัดทำ Presentation หลังกิจกรรมเสร็จสิ้น
๑0.ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาที่จำแนกรายละเอียดค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย จำนวนชิ้นงาน
ค่าใช้จ่ายต่อชิ้นงาน ค่าใช้จ่ายสุทธิไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่มในใบเสนอราคา
๑1.ให้ผู้เสนอราคาแนบเอกสารที่ระบุการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียบภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อม
อัตราภาษี หรือไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเป็นผู้ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นพร้อมใบสอบ ราคา
๑2 ถ้าผู้เสนอราคาเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์แสดงการจดทะเบียน นิติบุคคลของผู้เสนอราคา และรายละเอียดวัตถุประสงค์ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ลงนามกำกับพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ โดยให้มีอายุรับรองก่อนวันทำสัญญาไม่เกิน ๓ เดือน แนบหลักฐานในการยื่นซองสอบราคาด้วย
๑3. ในการยื่นซองสอบราคาจะต้องมีเอกสารครบถ้วน และราคาที่เสนอต้องยืนอยู่ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นซองสอบราคาต่อการไฟฟ้านครหลวง และเมื่อลงทะเบียนรับซองสอบราคาแล้ว จะถอนคืนมิได้
๑4. การไฟฟ้านครหลวงจะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ละทิ้งงานของทางราชการ และสงวนสิทธิ์ที่จะงดซื้อ/จ้าง หรือเลือกซื้อ/จ้าง จากผู้เสนอราคารายรายหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องซื้อ/จ้างจากผู้ที่เสนอราคาต่ำ สุดเสมอไป และอาจพิจารณายกเลิกการสอบราคาได้หากมีเหตุผลสมควร โดยผู้เสนอราคายอมตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการไฟฟ้านครหลวง
๑5. ถ้าผู้เสนอราคาได้เป็นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์แสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคลผู้สอบ ราคาและระบุวัตถุประสงค์ และชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นๆ โดยให้มีอายุรับรอก่อนวันทำสัญญาไม่เกิน 1 เดือน แนบหลักฐานในการทำสัญญาด้วย
๑6. ในการทำหนังสือสัญญา ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือค่ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา มีมูลค่าร้อยละ 10 ของจำนวนเงินในสัญญา โดยทำเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ตามแบบหนังสือค้ำประกันธนาคารของการไฟฟ้านครหลวง หรือเป็นเงินสดมีมูลค่าเท่ากันก็ได้ ทั้งนี้ เงินค้ำประกันดังกล่าว จะถอนคืนได้หลังจากที่คณะกรรมการฯ ตรวจรับมอบงานแล้ว
17. เงื่อนไขการจ่ายเงิน การไฟฟ้านครหลวงจะชำระเงินเป็นเช็ค หลังจากคณะกรรมการตรวจการจ้างรับมอบงานจากบริษัท พร้อมเอกสารในการส่งมอบงานทั้งหมด
18. การส่งมอบงานจะต้องส่งมอบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลา และผลงานที่แล้วเสร็จ-3 -

กำหนดเวลารับรายละเอียดและใบสอบราคา
ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร ชั้น ๙ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง ทุกวันทำการ ในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยจะขอรับเอกสารสอบราคาได้เพียงรายละ ๑ ชุด เท่านั้น
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร จะชี้แจงรายละเอียดและตอบซักถามให้กับผู้ที่สนใจ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้า
นครหลวง
กำหนดยื่นซองสอบราคา
ให้ผู้เสนอราคา หรือผู้แทน นำซองสอบราคาที่ปิดผนึกเรียบร้อย ไปยื่นต่อคณะกรรมการสอบราคา ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร ชั้น ๙ อาคารสำนักงานใหญ การไฟฟ้านครหลวง เมื่อพ้นกำหนดการไฟฟ้านครหลวงจะไม่รับซองสอบราคาดังกล่าว การไฟฟ้านครหลวงจะเปิดซองสอบราคา และจะประกาศให้ทราบต่อไป โดยผู้เสนอราคาต้อง แนบเอกสารหลักฐานในซองสอบราคา ประกอบด้วย
1. ใบสอบราคา
2. ใบประกาศเรียกสอบราคาหมายเลขที่ ฝบส. ๑๓/2555
3. เอกสารตามข้อ 11 และข้อ 12
4. หนังสือมอบอำนาจ (ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามแทนในใบสอบราคา
หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
1. การไฟฟ้านครหลวงสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(ก) ไม่ปรากฎชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาของการไฟฟ้านครหลวง
(ข) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใด อย่าง
หนึ่ง หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(ค) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคมมิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
2. ในการตัดสินใจการสอบราคา การไฟฟ้านครหลวงมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ การไฟฟ้านครหลวงมีสิทธิ์ไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
3. การตัดสินใจของการไฟฟ้านครหลวงถือเป็นเด็ดขาด ในกรณีผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำ
จน คาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือการไฟฟ้านครหลวง จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามราคาที่เสนอให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ การไฟฟ้านครหลวงมีสิทธิ์จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
4. ในการตัดสินการสอบราคา การไฟฟ้านครหลวงจะพิจารณาจากมูลค่าและประโยชน์
ที่การไฟฟ้านครหลวงได้รับสูงสุด โดยไม่จำเป็นต้องจ้าง/ซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
  ติดต่อขอรับแบบสอบราคา : 11 มิ.ย. 55 - 15 มิ.ย. 55   ระหว่างเวลา 08:30  - 15:00    
  สถานที่ขอรับแบบสอบราคา : ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร ชั้น ๙ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง
ทุกวันทำการ
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : 29 มิ.ย. 55 - 29 มิ.ย. 55    ระหว่างเวลา 00:00 น. - 00:00 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : -
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา : ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร ชั้น ๙ อาคารสำนักงานใหญ การไฟฟ้านครหลวง
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : ๐-๒๒๕๖-๓๖๙๕, ๐-๒๒๕๖-๓๖๙๔
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ : -
  ประกาศ ณ วันที่ : 31 พ.ค. 55
    ผู้ลงประกาศ : วรพจน์ ปฏิพิมพาคม
ตำแหน่ง : นักบริหาร 8
Email :