MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดใบสอบราคา

  เลขที่ : ฝอบ.ป.10/2555
  เรื่อง : งานว่าจ้างเจาะและทดสอบดิน สำหรับการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน - ว่าจ้างเจาะและทดสอบดิน สำหรับการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์การไฟฟ้า
นครหลวงเขตสามเสน ความลึกของหลุมเจาะ 40 เมตร จำนวน 4 หลุม
- ราคากลางงานว่าจ้างเจาะและทดสอบดินบริเวณที่ดินสำหรับการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงบริเวณ เขตสามเสน เป็นเงิน
141,507.67 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
โดยดำเนินการตามรายละเอียดและใบเสนอราคาของการไฟฟ้านครหลวง กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มทำงานตามสัญญา ผู้สนใจจะขอดูรายละเอียดได้ก่อนรับเอกสารสอบราคาที่ แผนกประมูลว่าจ้าง กองงานสถาปัตยกรรม ฝ่ายออกแบบและควบคุมงาน การไฟฟ้านครหลวง คลองเตย ถนนพระรามที่ 4 ชั้น 6 อาคารฝ่ายก่อสร้าง โทร. 0-2348-5615
  ติดต่อขอรับแบบสอบราคา : 31 พ.ค. 55 - 11 มิ.ย. 55   ระหว่างเวลา 08:00  - 15:30    
  สถานที่ขอรับแบบสอบราคา : แผนกประมูลว่าจ้าง กองงานสถาปัตยกรรม ฝ่ายออกแบบและ
ควบคุมงาน การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย ถนนพระรามที่ 4
กรุงเทพมหานคร ชั้น 6 อาคารฝ่ายก่อสร้าง
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : 12 มิ.ย. 55 - 12 มิ.ย. 55    ระหว่างเวลา 00:00 น. - 00:00 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : -
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา : ห้องหมายเลข 6-001 ชั้น 6 อาคารฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 0-2348-5615
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ : -
  ประกาศ ณ วันที่ : 31 พ.ค. 55
    ผู้ลงประกาศ : นายสรายุตร นัยเนตร์
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิคโยธา 7
Email :