MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดใบสอบราคา

  เลขที่ : ฝกส. 049/2555(วส.)
  เรื่อง : งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน CLT-696 ซอยโอเอหลังสถานีย่อยมักกะสัน ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ค่าแรงพร้อมวัสดุและเครื่องมือกล ) ก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน CLT-696 โดยวิธี OPEN CUT พร้อมงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 1 รายการ
  ติดต่อขอรับแบบสอบราคา : 20 มิ.ย. 55 - 28 มิ.ย. 55   ระหว่างเวลา 08:00  - 15:00    
  สถานที่ขอรับแบบสอบราคา : จ่ายค่าแบบที่กองรายได้ อาคารสโมสร ชั้นที่ 2 การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย ถนนพระราม 4 และขอรับเอกสารได้ที่แผนกจัดหาและว่าจ้าง กองบริการงานก่อสร้าง อาคารฝ่ายก่อสร้าง ชั้นที่ 1 ห้อง1-012 การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย ถนนพระราม 4
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : 10 ก.ค. 55 - 10 ก.ค. 55    ระหว่างเวลา 00:00 น. - 00:00 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : -
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา : แผนกจัดหาและว่าจ้าง กองบริการงานก่อสร้าง อาคารฝ่ายก่อสร้าง ชั้นที่ 1 ห้อง 1-013 การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 0-2348-5482
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ : ราคากลาง สำหรับงานดังกล่าวเป็นเงิน 965,413.68 บาท(เก้าแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  ประกาศ ณ วันที่ : 11 มิ.ย. 55
    ผู้ลงประกาศ : นายประภากร เถาโท
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิคโยธา 6
Email :