MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดใบสอบราคา

  เลขที่ : ฝทภ.วค.014/2555
  เรื่อง : งานเปลี่ยนถังบำบัดน้ำเสีย อาคาร 736 การไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา ด้วยฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะทำการสอบราคา งานเปลี่ยนถังบำบัดน้ำเสีย อาคาร 736 การไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา เลขที่ 3027 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการตามรายละเอียดการสอบราคาของการไฟฟ้านครหลวง กำหนดเวลาการทำงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลน และรายละเอียดงานได้ตามวันเวลาที่กำหนด ซึ่งราคากลาง การไฟฟ้านครหลวง ได้กำหนดราคากลางสำหรับงานฯ ดังกล่าวเป็นเงิน 109,670.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ติดต่อขอรับแบบสอบราคา : 23 เม.ย. 55 - 2 พ.ค. 55   ระหว่างเวลา 08:00  - 14:30    
  สถานที่ขอรับแบบสอบราคา : ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย งานว่าจ้างและควบคุม อาคาร 2 ชั้น 4 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : 8 พ.ค. 55 - 8 พ.ค. 55    ระหว่างเวลา 08:30 น. - 10:30 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : -
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา : ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย งานว่าจ้างและควบคุม อาคาร 2 ชั้น 4 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 0-2220-5808 หรือ 0-2220-5920
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ : กำหนดดูสถานที่การปฎิบัติงานที่การไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  ประกาศ ณ วันที่ : 23 เม.ย. 55
    ผู้ลงประกาศ : ชรินทร ผลงามผลิ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ 6
Email :