MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดใบสอบราคา

  เลขที่ : ฝตพ.1/2555
  เรื่อง : งานจ้างจัดทำแบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลพิเศษ (MEA Ambassador Team) การไฟฟ้านครหลวงมีความประสงค์จะประกาศเรียกสอบราคางานจ้างจัดทำแบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลพิเศษ (MEA Ambassador Team) ตามกิจกรรมพัฒนาการให้บริการพิเศษ โครงการส่งเสริมการตลาดลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรม โดยผู้สนใจขอดูรายละเอียดก่อนรับเอกสารประกาศเรียกสอบราคา หมายเลขที่ ฝตพ. 1/2555 ได้ที่ กองการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 12 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ เพลินจิต โทรศัพท์ 0-2256-3464
กำหนดเวลารับรายละเอียดและเอกสารประกาศเรียกสอบราคา ผู้สนใจขอรับเอกสารประกาศเรียกสอบราคา หมายเลขที่ ฝตพ. 1/2555 ได้ที่ คุณวราพร ทไนสวรรค์ ทุกวันทำการ ในเวลา 08.30 - 14.30 น. ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 เมษายน 2555 โดยขอรับเอกสารประกาศเรียกสอบราคา ได้เพียง รายละ 1 ชุดเท่านั้น โดยในวันมารับเอกสารต้องนำสำเนาหนังสือการจดทะเบียนการค้า หรือ ใบ ภพ.20 มาด้วย หากไม่นำสำเนาหนังสือดังกล่าวมา การไฟฟ้านครหลวง ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้รับซองสอบราคา
  ติดต่อขอรับแบบสอบราคา : 18 เม.ย. 55 - 26 เม.ย. 55   ระหว่างเวลา 08:30  - 14:30    
  สถานที่ขอรับแบบสอบราคา : กองการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ การไฟฟ้า นครหลวง สำนักงานใหญ่ เพลินจิต ชั้น 12 ที่ คุณวราพร ทไนสวรรค์
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : 2 พ.ค. 55 - 2 พ.ค. 55    ระหว่างเวลา 09:00 น. - 11:00 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : -
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา : กองการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 12
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ เพลินจิต ที่คุณวราพร ทไนสวรรค์
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 0-2256-3464
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ : -
  ประกาศ ณ วันที่ : 12 เม.ย. 55
    ผู้ลงประกาศ : วราพร ทไนสวรรค์
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ 7
Email :