MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  เลขที่ : MP5-8912-AGX
  เรื่อง : Power Transformer ขนาด 115/24 kV, 36/48/60 MVA จำนวน (2 ชุด) 1 รายการ สำหรับสถานีย่อยขนาดเล็กคลองร้อย และสถานีย่อยศรีเอียม Power Transformer ขนาด 115/24 kV, 36/48/60 MVA จำนวน (2 ชุด) 1 รายการ สำหรับสถานีย่อยขนาดเล็กคลองร้อย และสถานีย่อยศรีเอียม
  ติดต่อขอซื้อแบบประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ : 12 เม.ย. 55 - 26 เม.ย. 55   ระหว่างเวลา 07:00  - 15:00    
  สถานที่ซื้อแบบประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : แผนกดำเนินการจัดหา/กองจัดหาต่างประเทศ/ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง (วัดเลียบ) อาคาร 6 ชั้น 6 ห้อง 609
  ราคาแบบชุดละ : 3,000.00 บาท (ในรูปแบบ CD)
  กำหนดยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิควันที่ : 3 พ.ค. 55 - 3 พ.ค. 55    ระหว่างเวลา 09:00 น. - 11:00 น.
  กำหนดเปิดซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค: : -
  สถานที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค : ห้องรับซอง2 กองจัดหาต่างประเทศ/ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง (วัดเลียบ) อาคาร 6 ชั้น 6
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 0-2220-5415, 0-2220-5531
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ : -
  ประกาศ ณ วันที่ : 11 เม.ย. 55
    ผู้ลงประกาศ : นายพิสิฏฐ์ โกนาคม
ตำแหน่ง : พนักงานจัดหาพัสดุ
Email :