MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดใบสอบราคา

  เลขที่ : จจ.(ซ)/รฟ.4/036/2563
  เรื่อง : ซื้อสายไฟฟ้า NYY 1 x 240 sq.mm. ยี่ห้อ..............................................
  รายละเอียด :  

 ติดต่อผู้ควบคุมงาน คุณสมควร  แซมเพชร  รฟ.5 โทร 084-009-3803

  ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ : 15 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63   ระหว่างเวลา 00:00  - 00:00    
  สถานที่ขอรับรายละเอียด :
  ราคาแบบชุดละ : รายละเอียดราคาเพิ่มเติม :
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : 15 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63    ระหว่างเวลา 08:00 น. - 15:00 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : 22 เม.ย. 63    ระหว่างเวลา 11:00  น. -   11:00 น.
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา : อาคาร 2 ชั้น 8 แผนกจัดซื้อจัดจ้าง ฝธค.เขตธนบุรี
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 0-2411-2401 ต่อ 5331
  ไฟล์แนบ : ราคากลาง แบบ บก.06 - 036.pdf    [download]
ใบเสนอราคา - 036.pdf    [download]
TOR - 036.pdf    [download]
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ :
  ประกาศ ณ วันที่ : 15 เม.ย. 63
    ผู้ลงประกาศ : นางรัชนี ครุสาตะ
ตำแหน่ง :
Email :