MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดใบสอบราคา

  เลขที่ : บ.ฝผก.33/2563
  เรื่อง : โครงการพัฒนาการจัดทำแผนวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง
  รายละเอียด :  
  ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ : -   ระหว่างเวลา 00:00  - 00:00    
  สถานที่ขอรับรายละเอียด :
  ราคาแบบชุดละ : รายละเอียดราคาเพิ่มเติม :
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : 15 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63    ระหว่างเวลา 07:30 น. - 15:30 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : -
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา : การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายแผนกลยุทธ์ ชั้น 8
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 022563493
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ :
  ประกาศ ณ วันที่ : 10 เม.ย. 63
    ผู้ลงประกาศ : ดนัย ศรีศรัณยา
ตำแหน่ง : นักบริหาร 8 หัวหน้าแผนก
Email : meappd@mea.or.th