MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดใบสอบราคา

  เลขที่ : ฟขพ. กจ. 120001768019
  เรื่อง : งานจ้างเกินแสน โครงการบุราสิริ บางนา สุวรรณภูมิ เฟส 4
  ติดต่อขอรับแบบสอบราคา : -   ระหว่างเวลา 00:00  - 00:00    
  สถานที่ขอรับแบบสอบราคา :
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : -    ระหว่างเวลา 00:00 น. - 00:00 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : -
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 027695346
  ไฟล์แนบ : โครงการบุราสิริ.pdf    [download]
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ :
  ประกาศ ณ วันที่ : -
    ผู้ลงประกาศ : นายไพศาล สีหเดชากุล
ตำแหน่ง :
Email :