MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10233 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

สอบราคา

กซม. 1090/55

หัวอ่านเครื่องวัด ฯ TOU จำนวน 50 EA 6 มิ.ย. 55 - 19 มิ.ย. 55 20 มิ.ย. 55 - 20 มิ.ย. 55

เวลา 10:30

สอบราคา

MA5-7552-XLZ

เพื่อจัดซื้อหม้อแปลงจำหน่าย รวม 2 รายการ 6 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55 18 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

MP5-8933-RLZ

เพื่อจัดซื้อ ตัวแยกสายไฟฟ้าชนิดเซรามิก แบบที่ 2 ขนาดระยะ Phase Spacing 420-450 มิลลิเมตร จำนวน 550 ชุด 6 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55 18 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

MA5-8524-WLZ

เพื่อจัดซื้อ แหวนเหล็กกลมแบน จำนวน 34,000 อัน 6 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55 18 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

MA5-8524-WLZ

เพื่อจัดซื้อ แหวนเหล็กกลมแบน จำนวน 34,000 อัน 6 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55 18 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55

เวลา 08:00-15:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

CD5-0102-WGZ

เพื่อจัดซื้อ ADSS Optical Fiber Cable, 12 fibers จำนวน 80,000 เมตร 7 มิ.ย. 55 - 15 มิ.ย. 55 21 มิ.ย. 55 - 21 มิ.ย. 55

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

TD-4012-WHZ

เพื่อจัดซื้อ ระบบควบคุมความปลอดภัยและอุปกรณ์โสตฯ สำหรับอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ราษฎร์บูรณะ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 7 มิ.ย. 55 - 15 มิ.ย. 55 21 มิ.ย. 55 - 21 มิ.ย. 55

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ฝบฟ. E. ป. 1 / 2555

จ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า CAST RESIN TRANSFORMER THREE PHASE ขนาด 630 kVA.12/24kV. 416Y/240V. จำนวน 2 SET และขนาด 800 kVA.12/24kV. 416Y/240V. จำนวน 1 SET สำหรับใช้งานที่ นิติบุคคล อาคารชุดใ 22 มิ.ย. 55 - 2 ก.ค. 55 12 ก.ค. 55 - 12 ก.ค. 55

เวลา 09:00-11:00

สอบราคา

ฝบฟ. E. ป. 2 / 2555

จ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า CAST RESIN TRANSFORMER THREE PHASE ขนาด 1000 kVA.12/24kV. 416Y/240V. จำนวน 2 SET และขนาด 1600 kVA.12/24kV. 416Y/240V. จำนวน 1 SET สำหรับใช้งานที่ นิติบุคคล อาคารชุด 22 มิ.ย. 55 - 2 ก.ค. 55 13 ก.ค. 55 - 13 ก.ค. 55

เวลา 09:00-11:00

สอบราคา

ฝทภ.วค.018/2555

งานปรับปรุงทาสีห้องพักช่างสายอากาศ และปูพื้นลานกลางห้องเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง อาคาร 564 การไฟฟ้านครหลวง เขตบางขุนเทียน 13 มิ.ย. 55 - 19 มิ.ย. 55 25 มิ.ย. 55 - 25 มิ.ย. 55

เวลา 08:30-10:30

สอบราคา

ฝทภ.019/2555

งานบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน 13 มิ.ย. 55 - 19 มิ.ย. 55 25 มิ.ย. 55 - 25 มิ.ย. 55

เวลา 08:30-10:30

สอบราคา

ฝทภ.019/2555

งานบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน 13 มิ.ย. 55 - 19 มิ.ย. 55 25 มิ.ย. 55 - 25 มิ.ย. 55

เวลา 08:30-10:30

  • 10,233รายการ