MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10224 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

ประกวดราคา

MA5-8577-WGZ

เพื่อจัดซื้อ สายตัวนำทองแดง ฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ สำหรับแรงดัน 3.6/6 กิโลโวลต์ ขนาดพื้นที่หน้าตัด 35 ตร.มม. จำนวน 9,000 เมตร 13 มิ.ย. 55 - 19 มิ.ย. 55 20 มิ.ย. 55 - 20 มิ.ย. 55

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MA5-8533-WGZ

เพื่อจัดซื้อ ตู้เหล็กใส่มิเตอร์ (Steel Meter Box) จำนวน 5,300 ใบ 11 มิ.ย. 55 - 14 มิ.ย. 55 20 มิ.ย. 55 - 20 มิ.ย. 55

เวลา 09:00-11:00

สอบราคา

MA5-7553-WLZ

เพื่อจัดซื้อ หม้อแปลงจำหน่าย แรงดันปฐมภูมิ 2 แรงดัน ชนิดคอนเวนชันนัล (Conventional Type) 3 เฟส 3 สาย 50 เฮิรตซ์ 112.5 กิโลโวลต์แอมแปร์ จำนวน 2 ชุด 6 มิ.ย. 55 - 19 มิ.ย. 55 19 มิ.ย. 55 - 19 มิ.ย. 55

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

กซม. 1090/55

หัวอ่านเครื่องวัด ฯ TOU จำนวน 50 EA 6 มิ.ย. 55 - 19 มิ.ย. 55 20 มิ.ย. 55 - 20 มิ.ย. 55

เวลา 10:30

สอบราคา

MA5-7552-XLZ

เพื่อจัดซื้อหม้อแปลงจำหน่าย รวม 2 รายการ 6 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55 18 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

MP5-8933-RLZ

เพื่อจัดซื้อ ตัวแยกสายไฟฟ้าชนิดเซรามิก แบบที่ 2 ขนาดระยะ Phase Spacing 420-450 มิลลิเมตร จำนวน 550 ชุด 6 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55 18 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

MA5-8524-WLZ

เพื่อจัดซื้อ แหวนเหล็กกลมแบน จำนวน 34,000 อัน 6 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55 18 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

MA5-8524-WLZ

เพื่อจัดซื้อ แหวนเหล็กกลมแบน จำนวน 34,000 อัน 6 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55 18 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55

เวลา 08:00-15:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

CD5-0102-WGZ

เพื่อจัดซื้อ ADSS Optical Fiber Cable, 12 fibers จำนวน 80,000 เมตร 7 มิ.ย. 55 - 15 มิ.ย. 55 21 มิ.ย. 55 - 21 มิ.ย. 55

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

TD-4012-WHZ

เพื่อจัดซื้อ ระบบควบคุมความปลอดภัยและอุปกรณ์โสตฯ สำหรับอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ราษฎร์บูรณะ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 7 มิ.ย. 55 - 15 มิ.ย. 55 21 มิ.ย. 55 - 21 มิ.ย. 55

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ฝบฟ. E. ป. 1 / 2555

จ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า CAST RESIN TRANSFORMER THREE PHASE ขนาด 630 kVA.12/24kV. 416Y/240V. จำนวน 2 SET และขนาด 800 kVA.12/24kV. 416Y/240V. จำนวน 1 SET สำหรับใช้งานที่ นิติบุคคล อาคารชุดใ 22 มิ.ย. 55 - 2 ก.ค. 55 12 ก.ค. 55 - 12 ก.ค. 55

เวลา 09:00-11:00

สอบราคา

ฝบฟ. E. ป. 2 / 2555

จ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า CAST RESIN TRANSFORMER THREE PHASE ขนาด 1000 kVA.12/24kV. 416Y/240V. จำนวน 2 SET และขนาด 1600 kVA.12/24kV. 416Y/240V. จำนวน 1 SET สำหรับใช้งานที่ นิติบุคคล อาคารชุด 22 มิ.ย. 55 - 2 ก.ค. 55 13 ก.ค. 55 - 13 ก.ค. 55

เวลา 09:00-11:00

  • 10,224รายการ