MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10255 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

ประกวดราคา

MA5-7566-WGZ

เพื่อจัดซื้อ Street Light Control Relay 60 A จำนวน 2,400 อัน 1 มิ.ย. 55 - 8 มิ.ย. 55 11 มิ.ย. 55 - 11 มิ.ย. 55

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

CD1-4620-TGZ

เพื่อจัดจ้างเหมาติดตั้ง ADSS Optical Fiber Cable พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์พื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน และการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี (จำนวน Meter 1,770 ราย) จำนวน 1 งาน 23 พ.ค. 55 - 12 มิ.ย. 55 18 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MA5-8530-WGZ

เพื่อจัดซื้อ Tapped Support Bracket จำนวน 2,700 อัน
23 พ.ค. 55 - 31 พ.ค. 55 7 มิ.ย. 55 - 7 มิ.ย. 55

สอบราคา

MP5-8939-ALZ

เพื่อจัดซื้อ ลูกถ้วยยึดโยง (Strain Insulator)แบบ ง. (แบบ 54-4)
จำนวน 3,000 ลูก
23 พ.ค. 55 - 5 มิ.ย. 55 5 มิ.ย. 55 - 5 มิ.ย. 55

สอบราคา

MP5-8939-BLZ

เพื่อจัดซื้อ ลูกถ้วยรองเคเบิล (Pillow Insulator) แบบ A จำนวน
4,000 ลูก
23 พ.ค. 55 - 5 มิ.ย. 55 5 มิ.ย. 55 - 5 มิ.ย. 55

สอบราคา

ฝกส.295/2554 (วส.)

งานทดสอบสายเคเบิลใต้ดินสายส่ง VDT-794 สถานีย่อยพญาไท ถนนราชวิถี,อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสายส่ง RDT-792 ถนนพหลโยธิน,ถนนราชวิถี (ห้าแยกลาดพร้าว – สถานีย่อยพญาไท) (ค่าแรงพร้อมวัสดุบางส่วนและเค 12 มิ.ย. 55 - 20 มิ.ย. 55 2 ก.ค. 55 - 2 ก.ค. 55

สอบราคา

MC5-0179-TLZ

เพื่อจ้างเหมาบริการให้ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ (Call Center) ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน 24 พ.ค. 55 - 30 พ.ค. 55 30 พ.ค. 55 - 30 พ.ค. 55

สอบราคา

PC6-5065-TLZ

เพื่อจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ที่ทำการของ
ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า อาคารเลขที่ 871
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่เพลินจิต รวมส่วน
สถานีต้นทางชิดลมใหม่ ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน
24 พ.ค. 55 - 5 มิ.ย. 55 5 มิ.ย. 55 - 5 มิ.ย. 55

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP5-8963-AGX

Time-or-use meter with RS 232 port, 2.5 (10) A, 120 V 3P 3 W 24 พ.ค. 55 - 6 มิ.ย. 55 12 มิ.ย. 55 - 12 มิ.ย. 55

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP5-8975-PGZ

เพื่อจัดซื้อ หม้อแปลงจำหน่าย ชนิดคอนเวนชันนัล 3 เฟส 47 สาย 12/24 กิโลโวลต์ 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ จำนวน 8 ชุด 25 พ.ค. 55 - 5 มิ.ย. 55 11 มิ.ย. 55 - 11 มิ.ย. 55

สอบราคา

MA5-7570-XLZ

เพื่อจัดซื้อ Insulated Wire Type B และ C ขนาดต่าง ๆ รวม 4 รายการ 25 พ.ค. 55 - 6 มิ.ย. 55 6 มิ.ย. 55 - 6 มิ.ย. 55

สอบราคา

MA5-7576-WLZ

เพื่อจัดซื้อ Insulated Wire Type B ชนิดแกนเดียว ขนาดพื้นที่
หน้าตัด ระบุ 1x 35 ตร.มม. จำนวน 1,000 เมตร
25 พ.ค. 55 - 6 มิ.ย. 55 6 มิ.ย. 55 - 6 มิ.ย. 55
  • 10,255รายการ