MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10207 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

สอบราคา

ฝทภ.วค.016/2555

งานปรับปรุงพื้นผิวถนนบริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์ ที่ชั้น 1 อาคารที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน 5 มิ.ย. 55 - 11 มิ.ย. 55 15 มิ.ย. 55 - 15 มิ.ย. 55

เวลา 08:30-10:30

สอบราคา

MA5-8579-XLZ

เพื่อจัดซื้อ Machine Bolt และ Double Arming Bolt ขนาดต่าง ๆ รวม 3 รายการ 1 มิ.ย. 55 - 11 มิ.ย. 55 11 มิ.ย. 55 - 11 มิ.ย. 55

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

MA5-8588-WLZ

เพื่อจัดซื้อ Support Grip จำนวน 200 อัน 1 มิ.ย. 55 - 11 มิ.ย. 55 11 มิ.ย. 55 - 11 มิ.ย. 55

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

ฝทภ.วค.017/2555

งานก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถพยาบาล บริเวณด้านหน้าอาคาร 9 ฝ่ายการแพทย์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ 5 มิ.ย. 55 - 11 มิ.ย. 55 14 มิ.ย. 55 - 14 มิ.ย. 55

เวลา 08:30-10:30

สอบราคา

กซม.1083/55

ALUMINIUM TAPE ขนาดกว้าง 16 มม. X ยาว 11 ซม. จำนวน 120,000 EA 5 มิ.ย. 55 - 15 มิ.ย. 55 18 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55

เวลา 10:30

สอบราคา

กซม.1084/55

กระบอก POLE PLATE 1 1/4” มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 44 มม. จำนวน 6,060 EA 5 มิ.ย. 55 - 15 มิ.ย. 55 18 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55

เวลา 10:30

สอบราคา

กซม.1089/55

เหล็กแผ่นเรียบเคลือบสังกะสีโดยวิธีทางไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 5 มิ.ย. 55 - 15 มิ.ย. 55 18 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55

เวลา 10:30

ประกวดราคา

MA5-8577-WGZ

เพื่อจัดซื้อ สายตัวนำทองแดง ฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ สำหรับแรงดัน 3.6/6 กิโลโวลต์ ขนาดพื้นที่หน้าตัด 35 ตร.มม. จำนวน 9,000 เมตร 13 มิ.ย. 55 - 19 มิ.ย. 55 20 มิ.ย. 55 - 20 มิ.ย. 55

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MA5-8533-WGZ

เพื่อจัดซื้อ ตู้เหล็กใส่มิเตอร์ (Steel Meter Box) จำนวน 5,300 ใบ 11 มิ.ย. 55 - 14 มิ.ย. 55 20 มิ.ย. 55 - 20 มิ.ย. 55

เวลา 09:00-11:00

สอบราคา

MA5-7553-WLZ

เพื่อจัดซื้อ หม้อแปลงจำหน่าย แรงดันปฐมภูมิ 2 แรงดัน ชนิดคอนเวนชันนัล (Conventional Type) 3 เฟส 3 สาย 50 เฮิรตซ์ 112.5 กิโลโวลต์แอมแปร์ จำนวน 2 ชุด 6 มิ.ย. 55 - 19 มิ.ย. 55 19 มิ.ย. 55 - 19 มิ.ย. 55

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

กซม. 1090/55

หัวอ่านเครื่องวัด ฯ TOU จำนวน 50 EA 6 มิ.ย. 55 - 19 มิ.ย. 55 20 มิ.ย. 55 - 20 มิ.ย. 55

เวลา 10:30

สอบราคา

MA5-7552-XLZ

เพื่อจัดซื้อหม้อแปลงจำหน่าย รวม 2 รายการ 6 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55 18 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55

เวลา 08:00-15:30

  • 10,207รายการ